གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད།

གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་གཅིག་ཁར་ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལས་གདམ་ཁ་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose - Languages and Locales - General - Complex Text Layout.


Options CTL Dialog Image

སྐད་ཡིག་ཚུ་གིས་གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

འབྱུང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད།

ཐཱའི་བཟུམ་མའི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ནང་ བཅའ་ཡིག་གིས་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་གཞན་མི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་ཤུལ་མ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འབྱུང་རིམ་ཨིན་པུཊི་ཞིབ་དཔྱད་(ཨེསི་ཨའི་སི་) འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་ འ་ནི་འདི་བཅའ་ཡིག་གིས་མ་ཆོགཔ་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་LibreOffice འདི་གིས་ཡིག་འབྲུ་འདི་གཞན་མི་གི་ཤུལ་མ་འབད་མི་བཅུག།

འབྱུང་རིམ་ཞིབ་དཔྱད་ལག་ལེན་འཐབ།

Enables sequence input checking for languages such as Thai.

བཀག་དམ་ཅན།

Prevents the use as well as the printing of illegal character combinations.

འོད་རྟགས་ཚད་འཛིན།

སླ་བསྲེ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ (གཡོན་-ལས་-གཡས་ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་ཁར་གཡས་-ལས་-གཡོན་སླ་བསྲེ་བསྲེཔ་) གི་དོན་ལུ་ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་དང་ ཚིག་ཡིག་འོད་རྟགས་འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་སེལ་འཐུ་འབད།

གཏན་ཚིག་ཅན།

Pressing the Right Arrow key moves the text cursor toward the end of the current text. Pressing the Left Arrow key moves the text cursor toward the beginning of the current text.

མཐོང་བའི།

Pressing the Right Arrow key moves the text cursor in the right-hand direction. Pressing the Left Arrow key moves the text cursor in the left-hand direction.

ཡོངས་ཁྱབ་གདམ་ཁ་ཚུ།

ཨང་ཡིག་ཚུ་ (ཚིག་ཡིག་ནང་རྐྱངམ་གཅིག)

LibreOffice ཚད་གཞི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ནང་ ཚད་བཟུང་ཚུ་དང་ ས་སྒོ་ཚུ་ དངོས་པོ་ཚུ་ནང་ཚིག་ཡིག་ དེ་ལས་ཚིག་ཡིག་ནང་འཁོད་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཨང་ཡིག་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། LibreOffice ཀེལཀི་ གི་ནང་ཐིག་ནང་དོན་ཚུ་ རྐྱངམ་གཅིག་ གནོད་སྐྱོན་མ་འབྱུང་།

སྒྲིག་སྟངས་འདི་ཡིག་ཆ་ནང་སྲུང་བཞག་འབད་འདི་མེད་ དེ་འབདཝ་ད་LibreOffice རིམ་སྒྲིག་ནང་སྲུངས་འདི་ཡོད།

Please support us!