སྔོན་སྒྲིག་ཚོས་གཞི་ཚུ།

གནད་སྡུད་ཀྱི་གྲལ་ཚུ་ལུ་ཚོས་གཞི་ཚུ་འགན་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན། སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གསརཔ་སྦེ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose - Charts - Default Colors.


དཔེ་རིས་ཚོས་གཞི་ཚུ།

Displays all the colors available for the data series. Select a data series to change its color. Select the desired color from the adjacent color table.

ཚོས་གཞི་ཐིག་ཁྲམ།

ཨ་ནི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཀྱི་གྱལ་ཚུའི་དོན་ལས་དཔེ་རིས་ཚོས་གཞི་ཚབ་བཙུགས་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བཟུམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་ཀྱི་གྱལ་༦ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་དང་ དེ་ལས་ཚོས་གཞི་ལྗང་ཁུ་༨ གུ་ཨེབ་གཏང་པ་ཅིན་ གནད་སྡུད་ཀྱི་གྱལ་གྱི་ཚོས་གཞི་རྙིངམ་འདི་ལྗང་ཁུ་༨ ཀྱིས་ཚབ་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚོས་གཞིའི་མིང་འདི་ཚོས་གཞའི་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་འོག་ལུ་སྟོན་འདི་ཡོད།

སྔོན་སྒྲིག

Restores the color settings that were defined when the program was installed.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!