རྩིས་སྟོན།

ཤོག་ཁྲམ་ཚུའི་དོན་ལས་རྩིས་ལས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། ཚུགས་ཡིག་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ མགྱོགས་ཡིག་ཚུ་ལེབ་གྲངས་ཚུའི་ནང་འཁོད་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་དང་ བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུའི་གྲངས་དེ་ལས་ཚེས་གྲངས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ཁས་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་གཞི་བསྟུན་གཅིག་ཁར་ཤོག་ཁྲམ་ཚུའི་སྤྱོད་ལམ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.


ཁས་ལེན་འབད་ནིའི་གཞི་བསྟུན་ཚུ།

དབྱེ་ཚན་འདི་ནང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་རྩིས་ལས་ཀྱི་སྐབས་འབད་ཡོད་མི་ཆ་མཚུངས་རིམ་པ་ཚུའི་གྲངས་དབྱེ་རྟགས་འབད་ཚུགས། ཁ་སྐོང་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལན་གསལ་གྱི་དབྱེ་རིམ་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་གསལ་བཀོད་འབད་ཚུགས།

ཁས་ལེན།

ཁས་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་གཞི་བསྟུན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མན་ངག་ཚུ་དམིགས་བསལ་གྱི་གྲངས་བསྐྱར་ཟླས་ཚུའི་ཤུལ་ལས་རྩིས་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།Specifies whether formulas with iterative references (ལས་རིམ་དཀའ་ངལ་མ་སེལ་ཚུན་འཕྲོ་མཐུད་དེ་བསྐྱར་ཟློས་འབད་ཡོད་མི་མན་ངག་ཚུ།) ཁས་ལེན་ཚུའི་སྒྲོམ་རྟགས་མ་བཀལ་བ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ཁས་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་གཞི་བསྟུན་འདི་འཛོལ་བའི་འཕྲིན་དོན་རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་འོང་།

དཔེར་བརྗོད་: གནས་གོང་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཡོད་པའི་ཁྲལ་མེདཔ་སྦེ་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གོང་ཚད་རྩིས་སྟོན་དོ།

  1. ཚིག་ཡིག་text 'གོང་ཚད་' འདི་ནང་ཐིག་ཨེ་༥ནང་ དང་ ཚིག་ཡིག་ 'ངེས་ཏིག་' འདི་ནང་ཐིག་ཨེ༦ ནང་དེ་ལས་ཚིག་ཡིག་ 'གནས་གོང་-ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཡོད་མི་ཁྲལ་' འདི་ནང་ཐིག་ཨེ་༧ ནང་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

  2. ད་ལྟོ་ནང་ཐིག་བི་༥ནང་གོང་ཚད་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ (དཔེར་ན་ ༡༠༠)། ངེས་ཏིག་གོང་ཚད་འདི་ནང་ཐིག་བི༦ནང་སྟོན་དགོཔ་དང་གནས་གོང་-ཁ་སྐོག་འབད་ཡོད་པའི་འཁྲལ་འདི་ནང་ཐིག་བི་༧ནང་སྟོན་དགོ།

  3. གནས་གོང་-ཁ་སྐོང་འབད་ཡོད་མི་ཁྲལ་འདི་You know that the value-added tax is calculated as 'ངེས་ཏིག་གོང་ཚད་ཐེངས་ ༡༥%'སྦེ་རྩིས་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ཁྱོད་ གོང་ཚད་ལས་གནས་གོང་-ཁ་སྐོང་འབད་ཡོད་མི་ཁྲལ་མར་ཕབ་འབད་ཐོག་ལས་ངེས་ཏིག་གོང་ཚད་ལུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས། ངེས་ཏིག་གོང་ཚད་རྩིས་སྟོན་ནི་ལུ་བི་༦ ནང་ མན་ངག་=བི་༥-བི་༧ ཡིག་དཔར་རྐྱབས། གནས་གོང་-ཁ་སྐོང་འབད་ཡོད་མི་ཁྲལ་རྩིས་སྟོན་ནི་ལུ་ནང་ཐིག་བི༧ ནང་ མན་ངག་=བི་༦*༠.༡༥ ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

  4. མན་ངག་ཚུ་ངེས་བདེན་སྦེ་རྩིས་སྟོན་ནི་ལུ་ཁས་ལེན་ཚུ་སུ་ཆིཆ་ཨོན་འབད་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་ནང་ 'ཐད་སྒོརམ་གཞི་བསྟུན་' འཛོལ་བའི་བརྡ་དོན་འབྱུངམ་ཨིན།

A

B

5

བཙོང་ནིའི་གོང་ཚད།

༡༠༠

6

ངེས་ཏིག

=བི ༥-བི་ ༧

7

ཁྲལ།

=B6*0.15


རིམ་པ་ཚུ།

ཁས་ལེན་རིམ་པ་ཚུ་གི་མང་མཐའི་གརངས་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

བསྒྱུར་བཅོས་ཉུང་མཐའ།

ཁས་ལེན་རིམ་པའི་གྲུབ་འབྲས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁས་ལེན་འདི་ཉུང་མཐའ་བསྒྱུར་བཅོས་གནས་གོང་ལས་དམའ་ཤོས་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ཁས་ལེན་འདི་བཀག་འོང་།

ཚེས་གྲངས།

ཉིནམ་ལས་གྲངས་ཚུན་ནང་འཁོད་གཞི་བསྒྱུར་གི་དོན་ལུ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་ཚེས་གྲངས་སེལ་འཐུ་འབད།

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


༡༢/༣༠/༡༨༩༩ (སྔོན་སྒྲིག)

ཉིནམ་ཀླད་ཀོར་སྦེ་ ༡༢/༣༠/༡༨༩༩ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

༠༡/༠༡/༡༩༠༤ (སིཊར་ཀེལཀི ༡.༠)

ཉིནམ་ཀླད་ཀོར་སྦེ་ ༡/༡/༡༩༠༠ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཚེས་གྲངས་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ནང་ན་ཡོད་མི་སིཊར་ཀེལསི་ ༡.༠ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་སྒྲིག་སྟངས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

༠༡/༠༡/༡༩༠༤

ཉིནམ་ཀླད་ཀོར་སྦེ་ ༡/༡/༡༩༠༤ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཕྱི་རྒྱལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་མི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུའི་དོན་ལུ་སྒྲིག་སྟངས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཉེན་ཁ།

ནང་ཐིག་ནང་དོན་ཚུ་ག་བསྡུར་འབདཝ་ད་ཚིག་ཡིག་ཚུ་ནང་ཚུགས་ཡིག་དང་མགྱོགས་ཡིག་བར་ན་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནི་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

དཔེར་ན་: ཚིག་ཡིག་ 'Test' འདི་ནང་ཐིག་ ཨེ་༡ནང་ དང་ ཚིག་ཡིག་ 'test' འདི་བི་༡་ནང་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།i དེ་ལས་མན་ངག་ "=A1=B1" འདི་ནང་ཐིག་སི་༡ནང་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཉེན་ཁའི་སྒྲོམ་རྟགས་བཀལ་ཡོད་པ་ཅིན་ ནང་ཐིག་ནང་རྫུན་མ་འབྱུང་འོང་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ ནང་ཐིག་ནང་བདེན་པ་འབྱུང་འོང་།

note

ཚིག་ཡིག་ལས་འགན་ཏག་ཏག་འདི་ཨ་རྟག་རང་ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཉེན་ཁ་དང་ཌའི་ལོག་འདི་ནང་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གི་རང་དབང་ཨིན།


warning

Disable case sensitivity for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


སྟོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཀྲིག་ཀྲི།

ལེབ་གྲངས་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་སྒོར་སྒོརམ་གནས་གོང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་རྩིས་ལས་ཚུ་བཟོ་ནི་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་རིས་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་སྟོན་འོང་། སྟོན་ཡོད་པའི་གདམ་ཁ་བཟུམ་སྦེ་ཀྲིག་ཀྲི་འདི་རྟགས་མ་བཀལ་བ་ཅིན་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་སྒོརཝ་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ད་ དེ་ཚུ་མ་སྒོར་སྒོརམ་ཨང་གྲངས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ནང་འཁོད་སྦེ་རྩིས་བཏོནམ་ཨིན།

ཁྱད་ཚད་ = འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་དང་ <> ནང་ཐིག་ཧྲིལ་བུམ་ཚུ་ལུ་ངེས་པར་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཀེལསི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་འགན་ཚུ་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་འདི་ནང་ཐིག་ཧརིལ་བུམ་ལུ་ཏག་ཏག་སྦེ་ངེས་པར་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་ = དང་ <> འདི་མིང་རྟགས་བཀལ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུའི་སྒྲོམ་ཧྲིལ་བུམ་ལུ་ ངེས་པར་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་སྐབས་ LibreOffice ཀེལསི་འདི་གིས་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་འགན་ཚུ་ནང་ནང་ཐིག་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ཨེམ་ཨེསི་ཨེཀ་སིལ་བཟུམ་སྦེ་ཏག་ཏག་སྦེ་བྱ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

.* འོག་གི་གནས་ས་ནང་:

གྲུབ་འབྲས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་:

win

win95, os2win, ཡང་ན་ upwind མེན་པར་ win འཚོལཝ་ཨིན།

win.*

os2win ཡང་ན་ upwind མེན་པར་ win དང་ win95 འཚོལཝ་ཨིན།

.*win

win95 ཡང་ན་ upwind མེན་པར་ win དང་ os2win འཚོལཝ་ཨིན།

win.*

win, win95, os2win, དང་ upwind འཚོལཝ་ཨིན།


འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་ = དང་ <> འདི་ལྕོགས་ཅན་མེན་མི་ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལུ་ངེས་པར་འཇུག་སྤྱོད་ འབད་དགོ་པ་ཅིན་ "win" འཚོལ་ཞིབ་དཔེ་གཞི་འདི་གིས་ ".*win.*" བཟུམ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན། འཚོལ་ཞིབ་དཔེ་གཞི་འདི་ཀེལསི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་འགན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ནང་ཐིག་ནང་འཁོད་ལུ་གནས་ས་གང་རུང་ཅིག་ལུ་འོང་ཚུགས།

warning

Enable whole cell match for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Enable wildcards in formulas

Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Enable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


དུས་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཚུ་མན་ངག་ཚུ་ནང་ལྕོགས་ཅན་བཟོ།

Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not enable regular expressions in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


No wildcards or regular expressions in formulas

Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not disable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


ཀེར་ཐིག་དང་གྱལ་གྱི་ཁ་ཡིག་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་འཚོལ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་གི་གཡས་ཀྱི་གྱལ་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་གི་འོག་གི་ཀེར་ཐིག་གི་དོན་ལས་ཁ་ཡིག་སྦེ་ནང་ཐིག་གང་རུང་ཅིག་ནང་ཚིག་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་འདི་ལུ་ཉུང་ཤོས་རང་མིང་ཚིག་གཅིག་ངེས་པར་འོང་དགོཔ་དང་བཀལ་སྤྱོདཔ་གང་རུང་ཅིག་ནང་ན་ངེས་པར་ལྡན་ནི་མི་འོང་།་

དཔེར་ན་: ནང་ཐིག་ཨི་ ༥ ལུ་ཚིག་ཡིག་ "Europe" ནང་ན་ཡོདཔ་ཨིན། འོག་ལུ་ ནང་ཐིག་ཨི་ ༦ ནང་ གནས་གོང་༡༠༠ དང་ནང་ཐིག་ཨི་ ༧ ནང་གནས་གོང་ ༢༠༠ ཨིན། རང་བཞིན་གྱིས་འཚོལ་ནིའི་ཀེར་ཐིག་དང་གྱལ་གྱི་ཁ་ཡིག་ཚུའི་ སྒྲོམ་རྟགས་བཀལ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འོག་གི་མན་ངག་འདི་ནང་ཐིག་ཨེ་ ༡:=ཨེསི་ཡུ་ཨེམ་(ཡུ་རོཔ་)ནང་འབྲི་ཚུགས།

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.

བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུ།

Defines the number of decimals to be displayed for numbers with the General number format. The numbers are displayed as rounded numbers, but are not saved as rounded numbers.

Please support us!