ཐོ་ཡིག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས།

ཁྱོད་ལུ་དབྱེ་སེལ་ཐོ་ཡིག་ལུ་རྟགས་བཀལ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུགཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists - Copy button.


ལས་ཐོ་ཡིག།

གདམ་ཁ་ཚུའི་གྱལ་ཚུ་དང་ ཀེར་ཐིག་ཚུའི་ བར་ན་ གདམ་ཁ་རྐྱབས། ཚིག་ཡིག་མེད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སྣང་མེད་བཞག་འོང་།

གྲལ་ཐིག་ཚུ།

ཐོ་ཡིག་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྱལ་ཚུ་གི་ ནང་དོན་ཚུ་བཅུག་དོན་བཏོན་ནི་ལུ་གྱལ་ཚུའི་གདམ་ཁ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཀེར་ཐིག་ཚུ།

ཐོ་ཡིག་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་ ནང་དོན་ཚུ་བཅུད་དོན་བཏོན་ནི་ལུ་ཀེར་ཐིག་ཚུའི་གདམ་ཁ་སེལ་འཐུ་འབད།

Please support us!