མཐུན་འགྱུར།

Specifies compatibility settings for text documents. These options help in fine-tuning LibreOffice when importing Microsoft Word documents.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.


note

ནཱ་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་འི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་དོན་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ནུས་ཅན་ཨིནམ་དང་ཡིག་ཆ་རེ་རེའི་དོན་ལས་སོ་སོ་སྦེ་ངེས་འཛིན་འབད་དགོ།


Add spacing between paragraphs and tables

In LibreOffice Writer, paragraph spacing is defined differently than in Microsoft Word documents. If you have defined spacing between two paragraphs or tables, spacing is also added in the corresponding Word documents.

Specifies whether to add Microsoft Word-compatible spacing between paragraphs and tables in LibreOffice Writer text documents.

Add paragraph and table spacing at top of first page and page breaks

Specifies whether paragraph spacing at the top of a page will also be effective at the beginning of a page or column if the paragraph is positioned on the first page of the document. The same applies for a page break.

note

If you import a Word document, the spaces are automatically added during the conversion.


Use OpenOffice.org 1.1 tab stop formatting

Specifies how to align text at tab stops beyond the right margin, how to handle decimal tab stops, and how to handle tab stops close to a line break. If this check box is not selected, tab stops are handled in the same way as in other Office applications.

In text documents created by your current version of Writer, the new tab stop handling is used by default. In text documents created by Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0, the old tab stop handling is applied.

སྔོན་བསྐྱོད་ཚུ་(བར་སྟོང་ཐེབས།) ཚིག་ཡིག་གི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་ བར་ན་ ཁ་སྐོང་མ་རྐྱབ།

ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཡིག་གཟུགས་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་སྔོན་བསྐྱོད་ཁྱད་ཆོས་ནང་ན་ཡོད་འདི་འབད་རུང་ ཚིག་ཡིག་གི་གྲལ་ཐིག་ཚུའི་བར་ན་ཁ་སྐོང་སྔོན་བསྐྱོད་(བར་སྟོང་ཐེབས་)ཁ་སྐོང་མི་འབད་ནི་ཨིནམ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

In text documents created by your current version of Writer, the additional leading is used by default. In text documents created by Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0, the additional leading is not used.

Use OpenOffice.org 1.1 line spacing

གདམ་ཁ་འདི་ཨོཕ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྙོམས་ཚད་ཀྱི་གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་གཅིག་ཁར་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཚིག་ཡིག་གྲལ་ཐིག་ཚུའི་དོན་ལས་ལས་སྦྱོར་གསརཔ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་ཨོན་ཨིན་པ་ཅིན་ སྙོམས་ཚད་ཀྱི་གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་གཅིག་ཁར་ཚིག་ཡིག་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ཧེ་མའི་མན་ངག་འཇུག་སྤཡོད་འབདཝ་ཨིན།

In text documents created by your current version of Writer and in Microsoft Word documents of recent versions, the new process is used. In text documents created by Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0, the previous process is used.

ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་མཇུག་ལུ་དོན་མཚམས་དང་ཐིག་ཁྲམ་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

གཤམ་གྱི་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ནང་དོན་མཚམས་མཇུག་ཨིན་རུང་ དོན་མཚམས་ལུ་ཁ་སྐོང་འབད་ཡོདཔ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

If the option is off, table cells will be formatted as in Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0. If the option is on, an alternative method of formatting table cells will be applied. The option is on by default for new documents created with LibreOffice and for documents imported from Microsoft Word format.

Use OpenOffice.org 1.1 object positioning

དོན་མཚམས་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ཀྱི་མགོ་དང་མཇུག་ལུ་བརྩི་བཀུར་དང་འཁྲིལ་དོན་མཚམས་ཡང་ན་ཡིག་འབྲུ་ལུ་ཨེན་ཀོར་འབད་ཡོད་པའི་འཕུར་ལྡིང་དངོས་པོ་ཚུ་གི་གནས་ས་ག་དེ་འབད་རྩིས་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གདམ་ཁ་འདི་ཨོན་ཨིན་པ་ཅིན་ འཕུར་ལྡིང་དངོས་པོ་ཚུ་ 24.2 ལུ་ LibreOffice ཐོན་རིམ་ཚུ་ནང་གི་གཙོ་རིམ་བཟུམ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་ཨོཕ་ཨིན་པ་ཅིན་ འཕུར་ལྡིང་དངོས་པོ་ཚུ་མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཝརཌི་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་མན་ངག་ཆ་འདྲ་བ་ཨིན་མི་ཐབས་གཞན་མན་ངག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་བཞགཔ་ཨིན།

The option will be set to off for new documents. For Writer documents created by a version prior to OpenOffice.org 2.0 the option is on.

དངོས་པོ་ཚུའི་མཐའ་སྐོར་ལུ་སིཊར་ཨོ་ཕིསི་ ༦.༠/༧ ཚིག་ཡིག་ལོག་མཚམས་བཟོ་ནི་ལག་ལེན་འཐབ།

Microsoft Word and Writer have different approaches on wrapping text around floating screen objects. Floating screen object are Writer frames and drawing objects, and the objects 'text box', 'graphic', 'frame', 'picture' etc. in Microsoft Word.

In Microsoft Word and in current versions of Writer, page header/footer content and footnote/endnote content does not wrap around floating screen objects. Text body content wraps around floating screen objects which are anchored in the page header.

In Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0, the opposite was true.

གདམ་ཁ་འདི་ཨོཕ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྔོན་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་ཨིན་མི་ ཚིག་ཡིག་གསརཔ་ལོག་མཚམས་བཟོ་ནི་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་འོང་། གདམ་ཁ་འདི་ཨོན་ཨིན་པ་ཅིན་ ཧེ་མའི་ཚིག་ཡིག་ལོག་མཚམས་བཟོ་མི་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་འོང་།

དངོས་པོ་ཚུ་བཞག་པའི་སྐབས་ལོག་མཚམས་བཟོ་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཆ་འཇོག་འབད།

ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་དོན་མཚམས་ལུ་ཨེན་ཀོར་འབད་ཡོད་མི་འཕུར་ལྡིང་དངོས་པོ་ཚུ་བཞག་ནི་གི་གོ་དཀའ་བའི་ཁས་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་ལས་སྦྱོར་འདི་ག་དེེ་འབད་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཝརཌི་ནང་ལས་སྦྱོར་གཅིག་པ་ལུ་ཆ་འདྲ་བ་ཨིན་མི་ LibreOffice 24.2 ནང་ཕྲང་ཕྲངམ་གདོང་བསྐྱོད་ལས་སྦྱོར་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཐོན་རིམ་ 24.2 ལུ་ LibreOffice གཙོ་རིམ་ནང་ ཁས་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་ལས་སྦཡོར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག།

གདམ་ཁ་འདི་ཨོཕ་ཨིན་པ་ཅིན་ དངོས་པོ་བཞག་ནི་གི་LibreOffice ཁས་ལེན་འབད་བཏུབ་མི་ལས་སྦྱོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་ཨོན་ཨིན་པ་ཅིན་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཝརཌི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་འགྱུར་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་ཕྲང་ཕྲངམ་གདོང་བསྐྱོད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Justify lines with a manual line break in justified paragraphs

If enabled, Writer adds spacing between words, in lines that end with Shift+Enter in justified paragraphs. If disabled, spacing between words will not be expanded to justify the lines.

This setting is on by default for .odt text documents. It will be saved and loaded with the document in the .odt text document format. This setting cannot be saved in old .sxw text documents, so this setting is off for .sxw text documents.

Tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

སྔོན་སྒྲིག་བཟུམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ།

Click to use the current settings on this tab page as the default for further sessions with LibreOffice.

འཕྲུལ་ཁང་སྔོན་སྒྲིག་ཚུ་འོག་གི་བཟུམ་སྦེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། འོག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་ལྕོགས་ཅན་ཨིན་ གཞན་གདམ་ཁ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལྕོགས་མིན་ཨིན་:

  1. Add spacing between paragraphs and tables

  2. Add paragraph and table spacing at tops of pages

  3. ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་མཇུག་ལུ་དོན་མཚམས་དང་ཐིག་ཁྲམ་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

  4. Expand word space on lines with manual line breaks in justified paragraphs

Please support us!