ཐིག་ཁྲམ།

Defines the attributes of tables in text documents.

ཀེར་ཐིག་ཚུ་དང་གྱལ་ཚུ་དེ་ལས་ཐིག་ཁྲམ་ཐབས་ལམ་གྱི་དོན་ལས་སྔོན་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཡང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་དང་གྱལ་ཚུ་བཙུགས་ནི་དང་སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཚད་ལྡན་གནས་གོང་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། བརྡ་དོན་ཧེང་བཀལ་གྱི་དོན་ལས་ .

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


སྔོན་སྒྲིག

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་གསརཔ་སྦེ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

མགུ་རྒྱན།

Specifies that the first row of the table is formatted with the "Table heading" Paragraph Style.

ཤོག་ལེབ་རེ་རེ་གུ་ཡང་བསྐྱར་འབད།

Specifies whether the table heading is carried over onto the new page after a page break.

མ་གཤག་ (ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ནང་མེན་)

Specifies that tables are not split by any type of text flow break. You can also find this option in menu Table - Properties - Text Flow.

མཐའ་མཚམས།

Specifies that table cells have a border by default.

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ཨིན་པུཊི།

ཨང་གྲངས་ངོས་འཛིན།

Specifies that numbers entered into a text table cell are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

note

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

ཨང་གྲངས་ངོས་འཛིན་འདི་ རྟགས་མ་བཀལ་བ་ཅིན་ ཨང་གྲངས་ཚུ་ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་ནང་སྲུང་བཞགཔ་ཨིནམ་དང་རང་བཞིན་གྱིས་གཡོན་-ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་ངོས་འཛིན།

If Number format recognition is not marked, only input in the format that has been set at the cell is accepted. Any other input resets the format to Text.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

ཕྲང་སྒྲིག།

Specifies that numbers are always bottom right aligned in the cell. If this field is not marked numbers are always top left aligned in the cell.

note

ཐད་ཀར་དུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་ ཕྲང་སྒྲིག་ས་སྒོ་གིས་རྒྱུད་བསྐུལ་མི་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་དོན་ནང་ཐིག་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་དབུས་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ཚིག་ཡིག་ཡང་ན་གྲངས་ཚུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་དབུས་སྒྲིག་འབད་ལུསཔ་ཨིན།


ལྡེ་སྒྲོམ་ལེགས་སྐྱོང་འཐབ་པ།

ནང་ཐིག་ཚུ་སྤོ་བཤ྄ད་འབད།

ལྡེ་སྒྲོམ་གཅིག་ཁར་གྲལ་ཐིག་ཚུ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག།

Specifies the value to be used for moving a row.

ཀེར་ཐིག།

Specifies the value to be used for moving a column.

Insert cell

ལྡེ་སྒྲོམ་གཅིག་ཁར་གྲལ་ཐིག་ཚུ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་སྔོན་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག།

Specifies the default value for inserting rows.

ཀེར་ཐིག།

Specifies the default value for inserting columns.

གྲལ་ཐིག་ཚུ་/ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་སྤྱོད་ལམ།

གཞན་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་ དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ཐིག་ཁྲམ་ཧྲིལ་བུ་གཅིག་ཁར་འཇར་ནི་ལུ་གྲལ་ཐིག་ཚུ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་འབྲེལ་བའི་ནུས་པ་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

གཏན་བཟོས།

Specifies that changes to a row or column only affect the corresponding adjacent area.

གཏན་བཟོས་ སྙོམས་ཚད་ཀྱི།

Specifies that changes to a row or column have an effect on the entire table.

འགྱུར་ཅན།

Specifies that changes to a row or column affect the table size.

Please support us!