པོརོ་སི།

ཨིན་ཊར་ནེཊེ་ འཛུལ་སྤཡོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་པོརོ་སི་སར་བར་ཚུ་དགོཔ་ད་ལག་ཐོག་ལས་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose - Internet - Proxy.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

པོརོ་སི་སར་བར་གྱི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།.

པོརོ་སི་སར་བར།

པོརོ་སི་ངེས་ཚིག་གི་དབྱེ་བ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཅི་མེད།

ཨིན་ཊར་ནེཊི་འདི་པོརོ་སི་སར་བར་མེདཔ་སྦེ་འཛུལ་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་པོརོ་སི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ཨིན་ཊར་ནེཊི་ཞབས་ཏོག་སྤེལ་མི་ལུ་ཁྱོད་ཀྱི་གློག་རིག་གུ་མཐུད་ལམ་ཐད་ཀར་དུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ལག་ཐོག

ཁྱོད་ལུ་པོརོ་སི་སར་བར་ལག་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཅུགཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཨིན་ཊར་ནེཊི་སར་བར་དང་བསྟུན་པོརོ་སི་སར་བར་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད། པོརོ་སིསི་དང་འདྲེན་ལམ་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཁྱོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་བདག་སྐྱོང་པ་ལུ་འདྲི།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

སར་བར་གི་མིང་ཚུ་གནད་སྤེལ་ལམ་ལུགས་སྔོན་ཚིག་མེདཔ་སྦེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། དཔེར་ན་ http://www.sun.com མེན་པར་ www.sun.com ཡིག་དཔར་རྐྱབས།


རིམ་ལུགས།

ཀེ་ཌི་ཨི་ ཡང་ན་ ཇི་ནོམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ཝིན་ཌོསི་ཡང་ན་ཡུ་ནིགསི་གུ་ ཨ་ནི་གདམ་ཁ་འདི་གིས་ LibreOffice ལུ་རིམ་ལུགས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་བཤདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཨ་ནི་སྒྲིག་སྟངས་འགོ་བརྩམ་ནི་ལུ་ LibreOffice ངེས་པར་ལོག་འགོ་བཙུགས་དགོ།

ཨེཆ་ཊི་ཊི་པི་པོརོ་སི།

ཨེཆ་ཊི་ཊི་པི་གི་དོན་ལས་ པོརོ་སི་སར་བར་གྱི་མིང་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།. ལགཔ་གཡས་ཀྱི་ས་སྒོ་ནང་འདྲེན་ལམ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ཨེཆ་ཊི་ཊི་པི་པོརོ་སི།

Type the name of the proxy server for HTTPS. Type the port in the right-hand field.

ཨེཕ་ཊི་པི་པོརོསི།

ཨེཕ་ཊི་པི་གི་དོན་ལས་ པོརོ་སི་སར་བར་གྱི་མིང་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།.ལགཔ་གཡོན་གྱི་ས་སྒོ་ནང་འདྲེན་ལམ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

དོན་ལུ་པོརོ་སི་མེད།

སི་མི་ཀོ་ལཱོནསི་གིས་སོ་སོ་འཕྱལ་འཕྱལཝ་ གང་རུང་གི་པོརོ་སི་སར་བར་ཚུ་མ་དགོ་མི་སར་བར་ཚུ་གི་མིང་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འདི་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཉེ་གནས་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཁ་བྱང་བཏགས་ཡོད་པའི་སར་བརསི་ཨིནམ་དང་ ཝི་ཌིའོ་དང་རྣར་ཉན་རྒྱུན་རིམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་སར་བརསི་ཨིན་ དཔེར་ན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ཧོསཊི་དང་ཌོ་མེནསི་གི་མིང་ཚུའི་དོན་ལུ་ས་གནས་འཛིན་མི་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། དཔེར་ན་ པོརོ་སི་མེདཔ་སྦེ་ sun.com ཌོ་མེན་ནང་ཧོསཊི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཁ་བྱང་བཀོད་ནི་ལུ་*.sun.com ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ཆ་མཉམ་ནིའི་པོརོ་སི་སར་བར་གྱི་དོན་ལས་འདྲེན་ལམ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། འདྲེན་ལམ་ཨང་གི་མང་མཐའི་གནས་གོང་འདི་ ༦༥༥༣༥ ལུ་གཏན་བཟོས་ཡོདཔ་ཨིན།

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!