པོརོ་སི།

ཨིན་ཊར་ནེཊེ་ འཛུལ་སྤཡོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་པོརོ་སི་སར་བར་ཚུ་དགོཔ་ད་ལག་ཐོག་ལས་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose - Internet - Proxy.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

པོརོ་སི་སར་བར་གྱི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།.

པོརོ་སི་སར་བར།

པོརོ་སི་ངེས་ཚིག་གི་དབྱེ་བ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཅི་མེད།

ཨིན་ཊར་ནེཊི་འདི་པོརོ་སི་སར་བར་མེདཔ་སྦེ་འཛུལ་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་པོརོ་སི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ཨིན་ཊར་ནེཊི་ཞབས་ཏོག་སྤེལ་མི་ལུ་ཁྱོད་ཀྱི་གློག་རིག་གུ་མཐུད་ལམ་ཐད་ཀར་དུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ལག་ཐོག

ཁྱོད་ལུ་པོརོ་སི་སར་བར་ལག་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཅུགཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཨིན་ཊར་ནེཊི་སར་བར་དང་བསྟུན་པོརོ་སི་སར་བར་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད། པོརོ་སིསི་དང་འདྲེན་ལམ་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཁྱོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་བདག་སྐྱོང་པ་ལུ་འདྲི།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

སར་བར་གི་མིང་ཚུ་གནད་སྤེལ་ལམ་ལུགས་སྔོན་ཚིག་མེདཔ་སྦེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། དཔེར་ན་ http://www.sun.com མེན་པར་ www.sun.com ཡིག་དཔར་རྐྱབས།


རིམ་ལུགས།

ཀེ་ཌི་ཨི་ ཡང་ན་ ཇི་ནོམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ཝིན་ཌོསི་ཡང་ན་ཡུ་ནིགསི་གུ་ ཨ་ནི་གདམ་ཁ་འདི་གིས་ LibreOffice ལུ་རིམ་ལུགས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་བཤདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཨ་ནི་སྒྲིག་སྟངས་འགོ་བརྩམ་ནི་ལུ་ LibreOffice ངེས་པར་ལོག་འགོ་བཙུགས་དགོ།

ཨེཆ་ཊི་ཊི་པི་པོརོ་སི།

ཨེཆ་ཊི་ཊི་པི་གི་དོན་ལས་ པོརོ་སི་སར་བར་གྱི་མིང་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།. ལགཔ་གཡས་ཀྱི་ས་སྒོ་ནང་འདྲེན་ལམ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ཨེཆ་ཊི་ཊི་པི་པོརོ་སི།

Type the name of the proxy server for HTTPS. Type the port in the right-hand field.

དོན་ལུ་པོརོ་སི་མེད།

སི་མི་ཀོ་ལཱོནསི་གིས་སོ་སོ་འཕྱལ་འཕྱལཝ་ གང་རུང་གི་པོརོ་སི་སར་བར་ཚུ་མ་དགོ་མི་སར་བར་ཚུ་གི་མིང་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འདི་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཉེ་གནས་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཁ་བྱང་བཏགས་ཡོད་པའི་སར་བརསི་ཨིནམ་དང་ ཝི་ཌིའོ་དང་རྣར་ཉན་རྒྱུན་རིམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་སར་བརསི་ཨིན་ དཔེར་ན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ཧོསཊི་དང་ཌོ་མེནསི་གི་མིང་ཚུའི་དོན་ལུ་ས་གནས་འཛིན་མི་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། དཔེར་ན་ པོརོ་སི་མེདཔ་སྦེ་ sun.com ཌོ་མེན་ནང་ཧོསཊི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཁ་བྱང་བཀོད་ནི་ལུ་*.sun.com ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

Type the port for the corresponding proxy server. The maximum value of a port number is fixed at 65535.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!