ཡིག་གཟུགས་ཚུ།

Substitutes a font with a font of your choice. The substitution replaces a font only when it is displayed on screen, or on screen and when printing. The replacement does not change the font settings that are saved in the document.

ཁྱོད་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་བཀོལ་སྤཡོད་རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ ཡིག་ཆ་ནང་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ཡིག་གཟུགས་གདོང་ཐུག་བྱུངམ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྔོན་སྒྲིག་ཚབ་མ་ཡིག་གཟུགས་མེདཔ་གཏང་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose - LibreOffice - Fonts.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ཚབ་མ་འདི་གིས་ཡང་ LibreOffice ལག་ལེན་པའི་ངོས་འདྲ་བ་གུ་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་གི་བཀྲམ་སྟོན་གནོད་སྐྱོན་འབྱུངམ་ཨིན།


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


ཐིག་ཁྲམ་ཚབ་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་མི་ཡིག་གཟུགས་ཚབ་མའི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་ཚབ་མ།

ཡིག་གཟུགས་ངོ་མ་དང་དེ་ཚབ་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཡིག་གཟུགས་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་གུ་ཡིག་གཟུགས་ངོ་མ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་རུང་ གསལ་གཞིའི་ཡིག་གཟུགས་ གཉིས་ཆ་རང་ཚབ་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ཨ་རྟག་རང་སེལ་འཐུ་འབད། གསལ་གཞིའི་ཡིག་གཟུགས་རྐྱངམ་གཅིག་ཚབ་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ གསལ་གཞི་རྐྱངམ་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

Always checkbox

Screen only checkbox

Replacement action

checked

blank

Font replacement on screen and when printing, whether the font is installed or not.

checked

checked

Font replacement only on screen, whether the font is installed or not.

blank

checked

Font replacement only on screen, but only if font is not available.

blank

blank

Font replacement on screen and when printing, but only if font is not available.


ཡིག་གཟུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚབ་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་བཙུགས་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་འབད།

གཅིག་ཁར་ཚབ་བཙུགས།

ཡིག་གཟུགས་ཚབ་མ་གི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ ཡང་ན་ བཙུགས།

འཇུག་སྤྱོད་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཚབ་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འཇུག་སྤྱོད་འབད།

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཚབ་མ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

བཏོན་གཏང་།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་དང་གཞི་རིམ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུའི་དོན་ལུ་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

ཨེཆ་ཏི་ཨེམ་ཨེལ་དང་གཞི་རིམ་འབྱུང་ཁུངས་ཨང་རྟགས་ཀྱི་བཀྲམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ཡིག་གཟུགས་དང་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་སེལ་འཐུ་འབད།

ཡིག་གཟུགས་ཚུ།

གཞི་རིམ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་དང་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་གྱི་བཀྲམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ཡིག་གཟུགས་སེལ་འཐུ་འབད། འོས་འབབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་རང་བཞིན་གྱིས་ སྐྱོན་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་སེལ་འཐུ་འབད།

སྙོམས་ཚད་མེན་མི་གི་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག།

ཡིག་གཟུགས་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ སྙོམས་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་མེན་མི་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད།

ཚད།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་དང་གཞི་རིམ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་ཀྱི་བཀྲམ་སྟོན་དོན་ལུ་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་སེལ་འཐུ་འབད།

Please support us!