འགྲུལ་ལམ་ཚུ་ཞུན་དག་རྐྱབས།

ཞུན་དག་འགྲུལ་ལམ་ཚུའི་ཌའི་ལོག་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice ནང་ཐོབ་ཚུགས་མི་སྣོད་འཛིན་ཚུ་དག་པ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


འགྲུལ་ལམ་ཚུ།

ཧེ་མ་ལས་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཡོད་མི་འགྲུལ་ལམ་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་ནང་ན་ཡོདཔ་ཨིན། ཡིག་སྣོད་གསརཔ་ཚུའི་དོན་ལས་སྔོན་སྒྲིག་འགྲུལ་ལམ་རྟངས་བཀལ།

ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

སྣོད་འཛིན་གཞན་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུའི་འགྲུལ་ལམ་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན་ ཡང་ན་ ཡིག་སྣོད་གཞན་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ ཁ་ཕྱེ་ཌའི་ལོག་Open ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་གི་ཆ་ཤས་དང་ ཡང་ཅིན་ ངེས་དཔྱད་དགོས་མཁོ་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཚུ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Please support us!