གདམ་ཁ་ཚུ།

བརྡ་བཀོད་འདི་གིས་སྲོལ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་བཞིན་གྱིས་སྲུངས་བཞག་འོང་། ཐོ་བཀོད་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཡངན་ཐོ་བཀོད་འདི་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་ ཡང་ན་ བསྡོམས་རྟགས་ཨེབ་གཏང་། ཐོ་བཀོད་འདི་རམ་ནི་ལུ་ ཕབ་རྟགས་ཨེབ་གཏང་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ལུ་འཇུག་ཁྱབ་ཡོད་མི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་མཐོང་འོང་། ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པའི་ཐོ་བཀོད་ལ་སོགས་པ་མཐོང་འོང་། LibreOffice ཨིམ་པེརེསི་དང་ LibreOffice ཌྲོ་འདི་ཌའི་ལོག་འདི་ནང་གཅིག་པ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཐུན་མོང་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཨ་རྟག་རང་མཐོང་ཚུགས།


བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose .

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with LibreOffice - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories.

མངོན་གསལ་/སྲུངས་

ཡོངས་ཁྱབ་མངོན་གསལ་/སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་སྲུང་ནི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

སྐད་ཡིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

དེ་གིས་ ཁ་སྐོང་སྐད་ཡིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྒྱུ་དངོས་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ།

སྒྲིག་སྟངས་འདི་ཚུ་གིས་བཤེད་བཟུང་འབད་ཡོད་མི་ LibreOffice ནང་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུའི་ཐབས་ལམ་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། ཡང་ཨ་ནི་དེ་ད་ལྟོའི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་གི་དོན་ལས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་སྲིད་པ་ཨིན།

LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་/ཝེབ་

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ LibreOffice ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལུ་གཞི་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

LibreOffice ཀེལསི།

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

LibreOffice ཨིམ་པེརེསི།

དྲན་ཐོ་ཚུ་དང་བཀྲམ་ཤོག་ཚུ་ཨ་རྟག་རང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་དང་ གིརིདི་ཕྲང་སྒྲིག་འདི་ག་དེ་འབད་འབགཔ་ཨིན་ན་དང་འབག་པ་ཅིན་ ཚད་འཇལ་ཆ་ཕྲན་ལག་ལེན་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ནང་དོན་ཚུ་བཟུམ་མའི་ གསརཔ་སྦེ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་དོན་ལས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ལེ་ཤ་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

LibreOffice ཌྲོ་

གིརིཌི་ཕྲང་སྒྲིག་དང་ནང་དོན་ཚུ་སྔོན་སྒྲིག་གིས་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ཚད་ཤིང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ལས་ནང་དོན་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་པར་རིས་ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལས་སྤྱི་ཁྱབ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

LibreOffice ཨང་རྩིས།

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

དཔེ་རིས་ཚུ།

Defines the general settings for charts.

ཨིན་ཊར་ནེཊི།

Specifies Internet settings.

Please support us!