འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་

འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་ནང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ གནད་སྡུད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངོས་པར་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཕྲ་རིང་འདི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ས་སྒོ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་ཡིག་ཆ་་ཅིག་གི་མཇུག་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ དྲན་ཐོ་ནང་འཁོད་ལུ་སྤོ་ནི་དང་ དེ་ལས་གཞན་བཙུགས་ནི་དང་དྲན་ཐོ་ཚུ་བཏོན་བཀོག་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་རྣམ་པ་ ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། གནད་སྡུད་འདི་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་སྲུང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་གནས་སོར་གཏངམ་ཨིན། འགྲུལ་བསྐྱོད་རྣམ་པ་ཕྲ་རིང་ནང་ལུ་ གནད་སྡུད་དྲན་ཐོའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་སེལ་དང་ཚགས་མ་དེ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་ལས་འགན་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

tip

ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྲི་ཤོག་ཅིག་ལུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་ཁ་སྐོང་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཚད་འཛིན་ལེ་ཤ་ ཕྲ་རིང་གུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་གི་ངོས་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།


note

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


ཁྱོད་ཀྱིས་ དབྱེ་སེལ་དང་ལས་འགན་ཚུ་བཙགས་པའི་ཐོག་ལས་ གནད་སྡུད་མཐོང་སྣང་ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས། ཐིག་ཁྲམ་ངོ་མ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད།

ད་ལྟོའི་དབྱེ་སེལ་གོ་རིམ་ ཡང་ན་ ཚགས་མ་འདི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་དང་བཅས་སྲུངས་ཡི། ཚགས་མ་འདི་སྲུང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚགས་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ གུ་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ ཕྲ་རིང་འདི་ཤུགས་ལྡན་བཟོ་འོང་། ཡིག་ཆ་ནང་དབྱེ་སེལ་དང་བཙགས་ནིའི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ རྒྱུ་དངོས་རྣམ་པ་ཚུ་ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ཡང་རིམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ( རྒྱུ་དངོས་རྣམ་པ་ - གནད་སྡུད་ - རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ Sort དང་ ཚགས་མ་ གདམས་)།

note

f an SQL statement is the basis for a form (see Form Properties - tab Data - Data Source), then the filter and sort functions are only available when the SQL statement refers to only one table and is not written in the native SQL mode.


དྲན་ཐོ་འཚོལ་

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

དྲན་ཐོ་འཚོལ།

དྲན་ཐོ་ཡང་དག

ད་ལྟོའི་དྲན་ཐོ་གི་ཨང་གྲངས་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། ཆ་མཉམ་དྲན་ཐོ་ལུ་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཨང་གྲངས་བཙུགས།

དྲན་ཐོ་དང་པམ།

Icon First Record

གིས་ཁྱོད་དྲན་ཐོ་དང་པམ་ནང་འབགཔཨིན།

ཧེ་མའི་དྲན་ཐོ།

Icon Previous Record

གིས་ཁྱོད་ ཧེ་མའི་དྲན་ཐོ་ལུ་འབགཔ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་ཤུལ་མམ།

Icon Next Record

གིས་ ཁྱོད་ཤུལ་མམ་གྱི་དྲན་ཐོ་ལུ་འབགཔ་ཨིན།

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ།

Icon Last Record

གིས་ ཁྱོད་མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ལུ་འབགཔ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་གསརཔ།

Icon New Record

དྲན་ཐོ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་སྲུངས།

Icon

གིས་ གནད་སྡུད་ཐོ་འགོད་གསརཔ་ཅིག་སྲུངམ་ཨིན། བསྒྱུར་བཅོས་འདི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་་ནང་ལུ་ ཐོ་འགོད་འབད་ཡི།

འབད་བཤོལ་:གནད་སྡུད་ཐོ་འགོད།

Icon Undo Data Entry

གིས་ ཁྱོད་ལུ་གནད་སྡུད་ཐོ་འགོད་འབད་བཤོལ་བཅུགཔ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་བཏོན་གཏང་།

Icon Delete Record

གིས་ དྲན་ཐོ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། དེ་བཏོན་མ་གཏང་པའི་ཧེ་མ་ འདྲི་དཔྱད་ངེས་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན།

ཡང་སེལ་འབད།

བཀྲམ་སྟོན་འབད་འོད་པའི་གནད་སྡུད་ ཡང་སེལ་འབདཝ་ཨིན། སྣ་མང་-ལག་ལེན་པའི་མཐའ་འཁོར་ནང་ གནད་སྡུད་ཡང་སེལ་འབད་མི་འདི་ ཡོད་བཞིན་འབད་སྡོད་འོང་།

Icon Refresh

ཡང་སེལ་འབད།

Refresh Control

Icon Refresh Control

Refresh current control

དབྱེ་སེལ་འབད་

གནད་སྡུད་བཀྲམ་སྤེལ་དོན་ལུ་ དབྱེ་སེལ་ཁྱད་ཚད་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Sort Order Icon

དབྱེ་སེལ་གོ་རིམ།

ཡར་འཛེགས་འདི་ དབྱེ་སེལ་འབད།

ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་ (A-Z)་ ཨང་གི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཡར་འཛེགས་གོ་རིམ་ནང་ལུ་(0-9) དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Icon Sort Ascending

དབྱེ་སེལ་ཡར་འཛེགས།

མར་འབབ་འདི་ དབྱེ་སེལ་འབད།

ཚིག་ཡིག་གི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཀ་ཁའང་གོ་རིམ་(Z-A)ནང་སྦེ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ཨང་གི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་མར་བབ་གོ་རིམ་ནང་ (9-0) སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

Icon Sort Descending

དབྱེ་སེལ་མར་འབབ།

རང་བཞིན་ཚགས་མ།

ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་གི་ནང་དོན་ལུ་བརྟེན་པའི་དྲན་ཐོ་ཚུ་བཙགསཔ་ཨིན།

Icon AutoFilter

རང་བཞིན་ཚགས་མ།

ཚགས་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མཐོང་སྣང་བཙགས་ཡོད་མི་དང་མ་བཙག་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

Icon Form Filter

ཚགས་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་

འབྲི་ཤོག་ལུ་བརྟེན་པའི་ཚགས་མ་

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཚད་ཀྱིས་ མཐོང་ཚུགས་པའི་གནད་སྡུད་འདི་བཙག་ནི་གི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་སར་བར་འདི་ལུ་ནུས་པ་སྤེལཝ་ཨིན།

Icon Form Filter

འབྲི་ཤོག་ལུ་བརྟེན་པའི་ཚགས་མ་

Reset Filter/Sorting

ཚགས་མའི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ཆ་མེད་གཏངམ་ཨིནམ་དང་ ད་ལྟོའི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

Icon

Reset Filter/Sorting

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ཐིག་ཁྲམ་སྦེ་

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Icon

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ཐིག་ཁྲམ་སྦེ་

Please support us!