Table Bar

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ལཱ་འབདཝ་ད་ཐིག་ཁྲམ་ཕྲ་རིང་འདི་གི་ནང་ ཁྱོད་རང་ལུ་དགོ་པའི་ལས་འགན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་འོད་རྟགས་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ད་ འདི་བྱུངམ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་

Inserts a new table into the current slide or page.

Icon Insert Table

Insert Table

གྲལ་ཐིག་གི་ བཟོ་རྣམ།

ཁྱོད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ་འདི་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ གྲལ་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ འ་ནཱི་ངོས་དཔར་འདི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

Icon Line style

གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ།

མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

ཁྱོད་ལུ་ དངོས་པོ་ཅིག་གི་ མཐའ་མཚམས་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་མི་ མཐའ་མཚམས་ཚོས་གཞིའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་གྲལ་ཐིག་ཚོས་གཞི་ (མཐའ་མཚམས་ཀྱི་)འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་གི་ཚོས་གཞི།(མཐའ་མཚམས་ཀྱི་)

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱི་ལེབ་གྲངས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སམ་ དངོས་པོ་ཅིག་གི་ མཐའ་མཚམས་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ངོས་དཔར་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Icon Borders

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

Area Style / Filling

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་པར་རིས་དངོས་པོ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བཀང་པའི་དབྱེ་བ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

ནང་ཐིག་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད།

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

Opens a toolbar that contains functions for optimizing the rows and columns in a table.

Icon Optimize Size

Optimize Size

བཏོག་བཅོས།

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

དབེས་ཀྱི་ཐད་སྙོམས་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་རིགས་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

གྲལ་ཐིག་ཚུ་བཙུགས།

གིས་ སེལ་འཐུའི་འོག་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་གྲལ་ཐིག་གཅིག་ཡང་ན་མངམ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་གཅིག་ཡང་ན་མངམ་འདི་ ཌའི་ལོག་ (གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ ཐིག་ཁྲམ་ -བཙུགས་ - གྲལ་ཐིག་ཚུ་),ཡང་ན་ ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ གྲལ་ཐིག་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ ཁ་ཕྱེ་བའི་ཐོག་ལས་བཏུབ་ཨིན། ཐབས་ལམ་གཉིས་པ་འདི་གིས་ ངོ་མ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་བཟུམ་སྦེ་ མཐོ་ཚད་གཅིག་པའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་བཙུགས།

ཀེར་ཐིག་བཙུགས།

གིས་ སེལ་འཐུའི་ཤུལ་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གཅིག་ཡང་ན་མངམ་བཙུགསཔ་ཨིན། དུས་ཚོད་ཅིག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཌའི་ལོག་ ( ཐིག་ཁྲམ་ - བཙུགས་ -ཀེར་ཐིག་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་),ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ ཡང་ན་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་སྣ་མང་སེལ་འཐུ་འབད་ཐོག་ལས་ ཀེར་ཐིག་ལེ་ཤ་བཙུགས་བཏུབ་ཨིན། ཤུལ་མའི་ཐབས་ལམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བཙུགས་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཟུམ་འབད་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཚད་འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཀེར་ཐིག་བཙུགས།

གྲལ་ཐིག་བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་(ཚུ་)ཐིག་ཁྲམ་ལས་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Icon Delete Rows

Delete Rows

ཀེར་ཐིག་བཏོན་གཏང་།

ཐིག་ཁྲམ་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་)བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000405.xhp#sydelete_columns not found).

Table Design

Opens the Table Design. Double-click a preview to format the table.

Icon

Table Design

དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ མིང་དང་ ཕྲང་སྒྲིག་ བར་སྟོང་བཏོན་ནི་ ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་ མཐའ་མཚམས་ དེ་ལས་ རྒྱབ་གཞི་ཚུ་ཨིན།

Please support us!