ཨེཀསི་ཨེམ་ཨེལ་འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ (ཨེཀསི་འབྲི་ཤོག་ཚུ་)

XForms are a new type of web form that was developed by the World Wide Web Consortium. The XForm model is defined in Extensible Markup Language (XML). The model uses separate sections to describe what a form does and what a form looks like. You can view the specification for XForms at: https://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

ཨེཀསི་འབྲི་ཤོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་དོ།

In LibreOffice, an XForms document is a special type of Writer document. The Design Mode for an XForm document has additional toolbars and panes.

ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེཀསི་རྣམ་པ་ཚུའི་ཡིག་ཆ་སྲུང་ནི་དང་གསར་བསྐྲུན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་ཚུགས་ འབྲི་ཤོག་བཀང་ཞིནམ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་སར་བར་ལུ་ཕུལ།

ཨེཀསི་འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ།

  1. ཡིག་སྣོད་ - གསརཔ་ - ཨེཀསི་ཨེམ་ཨེལ་འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

    ཨེཀསི་འབྲི་ཤོག་ཚུའི་སྒོ་སྒྲིག་འདི་རྩོམ་འབྲི་པའི་ཡིག་ཆ་སྟོངམ་ནང་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

  2. ཁྱོད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་བཀོད་བསྒྲིག་འབད།

ཨེཀསི་འབྲི་ཤོག་ཚུའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ།

ཨེཀསི་འབྲི་ཤོག་ཚུའི་ཡིག་ཆ་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ།

ཨེཀསི་རྣམ་པ་ཚུའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་དང་འོག་གི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་དང་ཝིན་ཌོསི་ལག་ལེན་འཐབ་:

Please support us!