ཁྱོད་ཀཡི་ལཱ་གི་སྣོད་ཐོ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་སྲུང་ནི་ལུ་ཡང་ན་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཌའི་ལོག་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ LibreOfficeའདི་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལཱ་གི་སྣོད་ཐོ་འགོ་ཐོག་ལས་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་སྣོད་ཐོ་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ།

  1. Choose - LibreOffice - Paths.

  2. ངེའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་ ཞུན་དག་ཨེབ་རྟ་གུ་ཨེབ་གཏང་ཡང་ན་ངེའི་ཡིག་ཆ་གུ་ ཐེངས་གཉིས་ ཨེབ་གཏང་འབད།.

  3. སེལ་འཐུ་འགྲུལ་ལམ་ཌའི་ལོག་ནང་ཁྱོད་ལུ་དགོ་མི་ལཱ་གི་སྣོད་ཐོ་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ཞིནམ་དང་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།.

You also use this procedure to change the directory displayed by LibreOffice when you want to insert a graphic. Choose - LibreOffice - Paths - Images, then follow step 3.

Please support us!