སྒྲ་བཟུང་ནིའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ།

note

བསྐྱར་ཞིབ་ལས་འགན་འདི་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་ཁྲམ་ཡིག་ཆ་གཉིས་ཀྱི་དོན་་ལུ་ LibreOffice ནང་ལུ་ལངམ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།


འགྱུར་བ་ཆ་མཉམ་ར་དྲན་ཐོ་མ་བཟུང་། དཔེར་ན་ མཆོང་བཀག་ཅིག་གི་འགྱུར་བ་འདི་ གཡོན་ཕྲང་ལས་གཡས་ཕྲང་ལུ་དྲན་ཐོ་མ་བཟུང་། ཨིན་རུང་ཡང་ ཞུན་དགཔ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ཨ་རྟག་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ དྲན་ཐོ་བཟུང་ཡི་ དཔེར་ན་ ཁ་སྐོང་དང་བཏོན་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ཚིག་ཡིག་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ ཨ་རྟག་གི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ཨིན།

  1. To start recording changes, open the document to be edited and choose Edit - Track Changes and then choose Record.

  2. ད་ཁྱོད་རའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་བཟོ་ནི་འགོ་བཙུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ལེའུ་ཚན་གསརཔ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ ཚོས་གཞི་ནང་འོག་ཐིག་རྐྱབས་ཡོདཔ་ དྲན་འོང་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཏོན་གཏང་མི་ཚིག་ཡིག་ཆ་མཉམ་ མཐོང་ཚུགསཔ་འབད་སྡོད་འོང་ དེ་འབདཝ་ད་འདི་ སྐེདཔ་བཏོག་ཞིནམ་ལས་ ཚོས་གཞི་ནང་སྟོནམ་ཨིན།

  3. ཁྱོད་ཀྱིས་ མའུསི་དཔག་བྱེད་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྟགས་བཀལ་ཡོད་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཅིག་ལུ་སྤོ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲོགས་རམ་ཕན་བསླབ་ནང་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསྒྱར་བཅོས་ རྩོམ་པ་པོ་ ཚེས་གྲངས་ དང་ ཉིནམ་གྱི་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་འདི་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ཅིག་མཐོང་ཚུགས། རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ཡོད་པའི་ཕན་བསླབ་ཚུ་ཡང་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནི་བསྒྱུར་བཅོས་ལུ་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ག་ཅི་ཡོད་རུང་མཐོང་ཚུགས།

ཤོག་ཁྲམ་ཡིག་ཆ་ནང་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་་ནང་ཐིག་གི་མཐའ་སྐོར་མཐའ་མཚམས་ཅིག་གིས་སྦེ་ གཙོ་དམིགས་འབད་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་ཐིག་ལུ་དཔག་པའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲོགས་རམ་ཕན་བསླབ་འདི་ནང་ འ་ནི་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ རྒྱས་བཤད་བརྡ་དོན་ཧེང་བཀལ་མཐོང་ཚུགས།

You can enter a comment on each recorded change by placing the cursor in the area of the change and then choosing Edit - Track Changes - Comment. In addition to Extended Tips, the comment is also displayed in the list in the Manage Changes dialog.

To stop recording changes, choose Edit - Track Changes - Record again. The check mark is removed and you can now save the document.

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་རྟགས་བཀལ་ནིའི་ཁ་སྐོང་ཚོས་གཞི་གཅིག་ཁར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་གྲལ་ཐིག་ཆ་མཉམ་གཅོ་དམིགས་འབད་ཚུགས། འ་ནི་འདི་ས་སྟོང་ནང་གྲལ་ཐིག་དམརཔ་གི་རྣམ་པ་ལུ་འོང་ཚུགས། དཔེར་ན།

To change the settings for tracking changes, choose - LibreOffice Writer - Changes or on the - LibreOffice Calc - Changes.

Please support us!