ཡིག་ཆ་གི་ཐོན་རིམ་ཚུ་ག་བསྡུར་བརྐྱབ་དོ།

note

བསྐྱར་ཞིབ་ལས་འགན་འདི་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་ཁྲམ་ཡིག་ཆ་གཉིས་ཀྱི་དོན་་ལུ་ LibreOffice ནང་ལུ་ལངམ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།


ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་འབྲི་ནི་ལུ་ མཉམ་རུབ་འབད་མི་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགཔ་ཡང་ན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ལ་ལོ་ཅིག་ཡོད་ཟེར་སེམས་ཁར་འཆར། ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ལུ་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་གི་འདྲ་བཤུས་གཏང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོང་ལུ་འདྲ་བཤུས་འདི་ཞུན་དག་འབད་ཞིནམ་ལས་ལོག་གཏང་ཟེར་སླབ།

Normally, the reviewers enable change tracking by Edit - Track Changes - Record and you can easily see the changes.

རྩོམ་པ་པོ་ཚུ་ལས་གཅིག་གིས་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ལུ་ འདི་ཚུ་དྲན་ཐོ་མ་བཀོད་པར་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ལུ་ ག་བསྡུར་བརྐྱབ་བཏུབ།

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    ཁྱོད་ཀྱིས་ཨ་རྟགས་རང་ ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཁ་ཕྱེ་ཐོག་ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་དང་ ཡིག་ཆ་རྙིངམ་དང་ཅིག་ཁར་ག་བསྡུར་འབད།

  2. ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུའི་ཌའི་ལོག་བྱུངམ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་རྙིངམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཌའི་ལོག་ངེས་དཔྱད་འབད།

    LibreOfficeདེ་གིས་ ཡིག་ཆ་གཉིས་ཆ་རང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མིའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་མཉམ་སྦྲགས་འབདཝ་ཨིན། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མིའི་ཡིག་ཆ་ནང་བྱུང་མི་ཚིག་ཡིག་དོན་མཚམས་ཆ་མཉམ་ དེ་འབདཝ་ད་ངོ་མའི་ནང་མེན་མི་འདི་ བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་སྦེ་བཏོན་གཏང་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་དོན་མཚམས་ཆ་མཉམ་འདི་ བཏོན་གཏང་ཡོདཔ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

  3. ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ བཙུགས་ནི་དང་བཏོན་གཏང་ནི་ཚུ་དང་ལེན་འབད་ནི་དང་དང་ལེན་སྤངས་ཚུགས། མཇུག་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མིའི་ཡིག་ཆ་འདི་མིང་གསརཔ་དང་ཅགི་ཁར་འདྲ་བཤུས་གསརཔ་ཅིག་སྦེ་སྲུང་།

Please support us!