བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་སྒྲ་བཟུང་དང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དོ།

note

བསྐྱར་ཞིབ་ལས་འགན་འདི་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་ཁྲམ་ཡིག་ཆ་གཉིས་ཀྱི་དོན་་ལུ་ LibreOffice ནང་ལུ་ལངམ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།


རྩོམ་པ་པོ་དག་པ་ཅིག་ ཚིག་ཡིག་ཡང་ན་ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་པ་གུ་ལཱ་གཡོག་འབད་དོ་ བསྐྱར་ཞིབ་ལས་འགན་འདི་གིས་ དྲན་ཐོ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ག་གི་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་ན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་འདི་གི་མཐའ་མཇུག་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་ ངོ་རྐྱང་བསྒྱུར་བཅོས་རེ་རེ་ལུ་བལྟ་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་འདི་ དང་ལེན་ཡང་ན་ དང་ལེན་སྤང་དགོ་ནི་ཨིན་ན་ བལྟ་ཚུགས།

དཔེར་ན་:ཁྱོད་ཞུན་དག་པ་ཅིག་ཨིན་ དེ་ལས་ ཁྱོད་རའི་མཐའ་མཇུག་སྙན་ཞུ་འགྲེམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ པར་འགྲེམས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ སྙན་ཞུ་འདི་ཞུན་དག་པ་གོངམ་དང་ ཞུན་ལྷག་ལྷག་བྱེད་ཀྱིས་ ལྷག་དགོ་ དེ་ལས་ གཉིས་ཆ་རང་གིས་ ཁོང་རའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་འོང་། ཞུན་དག་གོང་མ་གིས་ "clarify" འདི་ དོན་མཚམས་གཅིག་གི་ཤུལ་མ་འབྲི་ཞིནམ་ལས་ གཞན་མི་ཅིག་ཧྲིལ་བུམ་འབད་སྐེདཔ་བཏོགཔ་ཨིན། ཞུན་ལྷག་ལྷག་བྱེད་འདི་གིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་གི་ཡགི་སྡེབ་འདི་ནོར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

ཞུན་དག་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཁྱོད་ལུ་ལོག་འོངམ་ཨིནམ་དང་ ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་བསམ་འཆར་འདི་གཅིག་ཁར་སྡེབ་ནི་ཡང་ན་སྣང་མེད་བཞག་ཚུགས།

Let's say you also emailed a copy of the report to a good friend and colleague who has done research on a similar topic in the past. You asked for a few suggestions, and the document is now returned by email with your colleague's suggestions.

ཁྱོད་རའི་ཚོང་སྡེ་ནང་གི་ ཁྱོད་ཀྱི་མཉམ་རོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཆ་མཉམ་ LibreOffice དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་གཡོག་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་འདི་གི་མཐའ་མཇུག་ཐོན་རིམ་ཅིག་ གྲུབ་འབྲས་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོག་འཐོབ་མི་འདི་ལས་ བཟོ་སྟོན་འབད་ཚུགས།

Please support us!