དཀརཔོ་དང་གནགཔོ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ཚིག་ཡིག་དང་ཚད་རིས་ཚུ་དཀརཔོ་དང་གནགཔོ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

 1. Choose File - Print. The General tab page of the dialog opens.

 2. རྒྱུ་དངོས་གུ་ཨེབ་གཏང་།. འ་ནིའདི་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་དཔར་འཕྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

 3. དཀརཔོ་དང་གནགཔོ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་གདམ་ཁ་སེལ་འཐུ་འབད། བརྡ་དོན་ཧེང་བཀལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་དཔར་འཕྲུལ་གྱི་ལག་ལེན་པའི་ལག་དེབ་བལྟ།

 4. Confirm the Properties dialog and click Print.

  ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་དཀརཔོ་དང་གནགཔོ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་།

LibreOffice ཨིམ་པེརེསི་དང་ LibreOffice ཌྲོ་ནང་དཀརཔོ་དང་གནགཔོ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

 1. Choose - LibreOffice Impress or - LibreOffice Draw, as appropriate.

 2. དེ་ལས་དཔར་བསྐྲུན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

 3. སྤུས་ཚད་ཀྱི་འོག་ལུ་གེརེ་སིཀེལ་ཨིན་རུང་ ཡང་ན་ དཀརཔོ་དང་ གནགཔོ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་ བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་།.

  འ་ནི་གདམ་ཁ་གཉིས་ཆ་རང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་སྐབས་ གསལ་སྟོན་ཡང་ན་པར་རིས་ཚུ་ཆ་མཉམ་ ཚོས་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་ ད་ལྟོའི་ དཔར་བསྐྲུན་ལས་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ གནགཔོ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དེ་དགོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ གདམ་ཁ་འདི་ ཡིག་སྣོད་ - དཔར་བསྐྲུན་ - གདམ་ཁ་ནང་སེལ་འཐུ་འབད།

  གེརེ་སིཀེལ་ གིས་ ཚོས་གཞི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ མང་མཐའ་ ༢༥༦ གེརེ་ཌི་ཡཱནསི་ གནགཔོ་ལས་ དཀརཔོ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་གནགཔོ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་། རྒྱབ་གཞི་ རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ལེབ་ - རྒྱབ་གཞི་ གིས་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་ དཔར་བསྐྲུན་མི་འབད།

  གནགཔོ་དང་དཀརཔོ་ གིས་ ཚོས་གཞི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ གནགཔོ་དང་དཀརཔོ་ གནས་གོང་གཉིས་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། དངོས་པོ་ཚུ་གི་མཐའ་སྐོར་མཐའ་མཚམས་ཚུ་ཆ་མཉམ་ གནགཔོ་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཡོད། ཚིག་ཡིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་གནགཔོ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་། རྒྱབ་གཞི་ རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ལེབ་ - རྒྱབ་གཞི་ གིས་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་ དཔར་བསྐྲུན་མི་འབད།

དཀརཔོ་དང་གནགཔོ་ནང་ཚིག་ཡིག་རྐྱངམ་གཅིག་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚོས་གཞི་-རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་དཀརཔོ་དང་གནགཔོ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་འ་ནི་འདི་ད་ལྟོ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ ཤུལ་ལས་ཀྱི་་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཚུགས།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཚིག་ཡིག་གནགཔོ་དང་དཀརཔོ་གཅིག་ཁར་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

 1. Choose - LibreOffice Writer or - LibreOffice Writer/Web.

 2. དེ་ལས་དཔར་བསྐྲུན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

 3. ནང་དོན་ཚུའི་ འོག་ལུ་ དཔར་བསྐྲུན་གནགཔོ་ རྟགས་བཀལ་ཞིནམ་དང་ བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་།.

  ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་ན་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཚིག་ཡིག་གནགཔོ་གཅིག་ཁར་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་།

ད་ལྟོའི་ཚིག་ཡིག་འདི་གནགཔོ་དང་དཀརཔོ་ཚིག་ཡིག་གཅིག་ཁར་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

 1. Choose File - Print. Then click the LibreOffice Writer tab.

 2. Choose Print text in black and click Print.

ཌའི་ལོག་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

dialog

Please support us!