མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨོ་ཕིསི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་སྐོར་ལས།

LibreOffice གྱི་རང་བཞིན་གྱིས་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཡིག་ཚང་ 97/2000/XP ཡིག་ཆ་འདི་ཁ་ཕྱེ་ཨིན། གང་ལྟར་ཡང་ སྒྲིག་བཀོད་ཁྱད་རྣམ་ལ་ལུ་ཅིག་དང་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཁྱད་ཆོས་ གོ་དཀའ་བའི་མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཡིག་ཚང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་འདི་ LibreOffice ནང་སོསོ་འབད་ལེགས་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་ ཡང་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད་བར་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ལུ་ ལག་ཐོག་ལོག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་དབྱེ་རིམ་ཅིག་དགོ། རེ་བ་བསྐྱེད་མི་ལོག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དངུལ་བསྡོམས་འདི་ གཞི་བཀོད་ཀྱི་གོ་དཀའ་བ་ དང་ འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ་འདི་གི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ སྙོམས་ཚད་ཨིན། LibreOffice གིས་ མཐོང་བའི་གཞི་རིམ་ཡིག་ཚུགས་གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་ དེ་འབདཝ་ད་ དེ་ཚུ་ཁྱོད་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ མངོན་གསལ་འབད་བཏུབ།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The most recent versions of LibreOffice can load and save the Microsoft Office Open XML document formats with the extensions docx, xlsx, and pptx. The same versions can also run some Excel Visual Basic scripts, if you enable this feature at - Load/Save - VBA Properties.


འོག་གི་ཐོ་ཡིག་འདི་གིས་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཡིག་ཚང་ཁྱད་རྣམ་གྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་སྤྱི་མཐོང་ གཞི་བསྒྱུར་དོ་འགྲན་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་མི་ བྱིནམ་ཨིན། འདི་གིས་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་གི་ནང་དོན་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་གཡོག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་མི་གནོད།

མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཝརཌི།

 1. རང་བཞིན་དབྱིབས་ཚུ།

 2. བསྐྱར་སྦྱོང་རྟགས་ཚུ།

 3. ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་ཚུ།

 4. ངེས་ཅན་ཚད་འཛིན་ཚུ་དང་མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨོ་ཕིསི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ཚུ།

 5. ཟུར་ཐོ་ཚུ།

 6. ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དང་ཁཞི་ཁྲམ་ཚུ་དེ་ལས་སྣ་མང་-ཀེར་ཐིག་རྩ་སྒྲིག

 7. ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་དང་དེབ་རྟགས་ཚུ།

 8. མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཝརཌི་ཨརཊི་ཆད་རིས་ཚུ།

 9. བསྒུལ་ཅན་བཟོ་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་/ཚིག་ཡིག

མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་པ་ཝར་པོའིནཊི།

 1. རང་བཞིན་དབྱིབས་ཚུ།

 2. མཆོང་ལྡེ་དང་གྲལ་ཐིག་དེ་ལས་དོན་མཚམས་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས།

 3. རྒྱབ་གཞི་ཨམ་ཚད་རིས་ཚུའི།

 4. སྡེ་ཚན་བཟོ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ།

 5. ངེས་ཅན་སྣ་མང་བརྡ་ལམ་གྱི་ནུས་པ་ཚུ།

མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨེཀསི་སེལ།

 1. རང་བཞིན་དབྱིབས་ཚུ།

 2. ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་ཚུ།

 3. ངེས་ཅན་ཚད་འཛིན་ཚུ་དང་མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨོ་ཕིསི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ཚུ།

 4. པི་ཝོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ།

 5. དཔེ་རིས་གསརཔ་གི་དབྱེ་བ་ཚུ།

 6. གནས་སྟངས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག

 7. Some functions/formulas (see below)

One example of differences between Calc and Excel is the handling of boolean values. Enter TRUE to cells A1 and A2.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

For a detailed overview about converting documents to and from Microsoft Office format, see the Migration Guide.


ཆོག་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་མི་མའི་ཀོརོ་ཡིག་ཚང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཁ་ཕྱེ་དོ།

LibreOffice འདི་གིས་ཆོག་ཡིག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའི་འོག་གི་མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཡིག་ཚང་ཡིག་ཆ་དབྱེ་བ་ཚུ་ཁ་ཕྱེ་ཚུགས།

མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཡིག་ཚང་རྩ་སྒྲིག

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའི་གསང་བཟོ་ཐབས་ལམ།

མིང་ཚིག་༦.༠ མིང་ཚིག་༩༥

ཨེཀསི་ཨོ་ཨར་གསང་བཟོ་ནུས་མེད།

མིང་ཚིག་༩༧ མིང་ཚིག་༢༠༠༠ མིང་ཚིག་ཨེཀསི་པི་ མིང་ཚིག་༢༠༠༣།

ཨོ་ཕིསི་ ༩༧/༢༠༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཅན་གྱི་གསང་བཟོ།

མིང་ཚིག་ཨེཀསི་པི་ མིང་ཚིག་༢༠༠༣

མིང་ཚིག་ཐོན་རིམ་རྙིངམ་ཚུ་ལས་ཨེཀསི་ཨོ་ཨར་གསང་བཟོ་ནུས་མེད།

ཨེཀསི་སེལ་༢.༡ ཨེཀསི་སེལ་༣.༠ ཨེཀསི་སེལ་༤.༠ ཨེཀསི་སེལ་༥.༠ ཨེཀསི་སེལ་༩༥

ཨེཀསི་ཨོ་ཨར་གསང་བཟོ་ནུས་མེད།

ཨེཀསི་སེལ་༩༧ ཨེཀསི་སེལ་༢༠༠༠ ཨེཀསི་སེལ་ཨེཀསི་པི་ ཨེཀསི་སེལ་༢༠༠༣

ཨོ་ཕིསི་ ༩༧/༢༠༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཅན་གྱི་གསང་བཟོ།

ཨེཀསི་སེལ་ ཨེཀསི་པི་ ཨེཀསི་སེལ་ ༢༠༠༣

ཨེཀསི་སེལ་ཐོན་རིམ་རྙིངམ་ཚུ་ལས་ཨེཀསི་ཨོ་ཨར་གསང་བཟོ་ནུས་མེད།


Microsoft Office files that are encrypted by AES128 can be opened. Other encryption methods are not supported.

Please support us!