ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་གྲལ་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།

པར་རིས་དངོས་པོ་རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ངོས་དཔར་ཚུ་དང་བརྟག་སྒྲོམ་ནང་ན་ཡོདཔ་ཨིན།

Please support us!