ཡིག་ཆའི་སྐད་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་དོ།

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་མི་སྐད་ཡིག་འདི་གིས་ སྡེབ་དཔྱད་ མངོན་བརྗོད་ དང་སྦྲེལ་རྟགས་བཀལ་ནི་ བཅུ་ཚག་དང་དབྱེ་རྟགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་སྟོང་ཕྲག་ དང་ སྔོན་སྒྲིག་དངུལ་གྱི་རྩ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེནའཐབ་ཡོད་མི་ ཚིག་མཛོད་འདི་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་དོན་ལས་སྐད་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་དོ།

 1. Choose . Go to Language Settings - Languages.

 2. ཡིག་ཆ་གི་དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་སྐད་ཡིག་གི་འོག་ལུ་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆའི་སྐད་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་རྟགས་བཀལཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་གདམ་ཁ་འདི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་འོང་། ཌའི་ལོག་འདི་ བཏུབ་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་བསྡམ།

དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་གྱི་དོན་ལུ་སྐད་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་དོ།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ག་གི་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་ཞུན་དག་འབད་ནི་ཨིན་ན་དོན་མཚམས་ནང་འོད་རྟགས་བཞག

 2. སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་དང་ཞུན་དག་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་སེལ་འཐུ་འབད།. འདི་གིས་ དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་ཀྱི་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

 3. ཡིག་གཟུགས་མཆོང་ལྡེ་ ཨེབ་གཏང་།

 4. སྐད་ཡིག་ སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་ བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་།.

  ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་གཅིག་ཁར་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་སྐད་ཡིག་འོང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ལུ་སྐད་ཡིག་ཐད་ཀར་དུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ལུ་ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད།

 2. རྩ་སྒྲིག་ - ཡིག་འབྲུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།. འདི་གིས་ཡིག་འབྲུའི་ ཌའི་ལོག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

 3. ཡིག་གཟུགས་མཆོང་ལྡེ་ ཨེབ་གཏང་།

 4. སྐད་ཡིག་ སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་ བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་།.

LibreOffice ཀེལསི་ནང་ རྩ་སྒྲིག་ - ནང་ཐིག་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཞིནམ་དང་ འཕྲིལ་ཏེ་གི་སབེ་འཕྲོ་མཐུད་འབད།

ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་གྱི་དོན་ལུ་སྐད་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་དོ།

 1. Open the Styles window and click on the Character Styles icon.

 2. ཁྱོད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་སོ་སོ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་གྱི་མིང་གུ་ཨེབ་གཏང་།

 3. Then open the context menu in the Styles window and select Modify. This opens the Character Style dialog.

 4. ཡིག་གཟུགས་མཆོང་ལྡེ་ ཨེབ་གཏང་།

 5. སྐད་ཡིག་ སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་ བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་།.

  ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོ་ཁྱོད་ཀྱི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ལུ་ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།

Adding More Text Languages

 1. Dictionaries are supplied and installed as extensions. Choose Tools - Language - More Dictionaries Online to open the dictionaries page in your default web browser.

 2. Select a dictionary in the list of descriptions. Click the heading in a dictionary description that you want to get.

 3. In the next page, click the Get It icon to download the dictionary extension. Note the folder name to which your browser downloads the file. Download additional dictionaries as you like.

 4. In LibreOffice, choose Tools - Extension Manager and click Add to install the downloaded extensions.

 5. After you installed the extensions, you should close LibreOffice (including the Quickstarter), and restart.

Setting UI Language

A standard installation of LibreOffice software will give you a user interface (UI) of your chosen language.

Most users download the American English version, which gives you English menu commands and English application help. If you want another language for the menus (and for the application help, if available in that language), change the UI language as follows.

 1. Choose - Language Settings - Languages.

 2. Select another UI language in the "User interface" listbox.

 3. Click OK and restart LibreOffice.

 4. If the listbox doesn't list the language that you want, see "Adding More UI Languages".

Adding More UI Languages

- Language Settings - Languages

རྩ་སྒྲིག་ - ཡིག་འབྲུ་ - ཡིག་གཟུགས་

Please support us!