མགྱོགས་ཐབས་ (LibreOffice འཛུལ་སྤྱོད་)

ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice འདི་ མའུསི་ཐབས་འཕྲུལ་ཅིག་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ ལྡེ་སྒྲོམ་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས།

ཚད་གཞི་གཙོ་བོའི་གྲོགས་རམ་ཤོག་ལེབ་རེ་རེ་ལུ་ (དཔེར་ན་ LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་ཡང་ན་ LibreOffice ཀེལཀི་ཀཙོ་བོའི་གྲོགས་རམ་ཤོག་ལེབ་) ཚད་གི་འདི་གི་དོན་ལུ་ ལྡེ་སྒྲོམ་མགྱོགས་ཐབས་ཀྱི་གྲོགས་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲེལ་ལམ་ཅིག་ཡོད།

ཁ་སྐོང་ལུ་ གཙོ་ཚིག་ "Accessibility" འདི་གི་འོག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མའུསི་ཐབས་འཕྲུལ་མེད་པར་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན་ན་ རིམ་པ་བཞིན་འཚོལ།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོདཔ་འོང་། ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་འདི་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོད་མི་ལྡེ་མིག་ལ་ལོ་LibreOffice ལུ་འཐོབ་མི་ཚུགས་པས། གཞན་ལྡེ་མིག་འགན་སྤྲོད་ནི་ལུ་ LibreOffice དོན་ལུ་ལག་ཆས་ཚུ་ - སྲོལ་སྒྲིག་ - ལྡེ་སྒྲོམ་ནངཡང་་ན་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ནང་འགན་སྤྲོད་བཏུབ།


མཱའུསི་མེདཔ་སྦེ་LibreOffice ལག་ལེན་པའི་ངོས་འདྲ་བ་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་དོ།

དཀར་ཆག་ཕྲ་རིང་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ ཝིན་ཌོསི་དང་ཡིག་ཆ་ཤུགས་ལྡན་བཟོ་དོ།

ཨེཕ་༦་ཡང་བསྐྱར་སྦེ་ཨེབ་གཏང་མི་འདི་གིས་འོག་གི་དངོས་པོ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ཆེད་དམིགས་དང་སྒོར་ཐིག་ཚུ་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན་:

རྒྱབ་འགལ་ཁ་ཕྱོགས་ནང་དངོས་པོ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་སོར་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་༦་ ཡང་ན་ སོར་ལྡེ་+ཚད་འཛིན་+མཆོང་ལྡེ་ཨེབ།

དཔེར་ན་ +V ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ པར་རིས་དངོས་པོ་བཙུགས།

དཀར་ཆག་ཕྲ་རིང་དང་རྒྱབ་ལུ་སོར་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་ཨེཕ་༡༠་ཨེབ།

ཐར་འདི་གིས་ཁ་ཕྱེ་ཡན་ལག་དཀར་ཆག་དང་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དེ་ལས་ད་ལྟོའི་སྒོ་སྒྲིག་སྟོངམ་ཁ་བསྡམས་ཨིན།

དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་བོད་བརྡ་འབད་དོ།

Press or F6 or F10 to select the first menu (the File menu). With right arrow, the next menu to the right is selected; with left arrow, the previous menu.

མར་གྱི་མདའ་རྟགས་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དཀར་ཆག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཁ་སྐོང་གི་མདའ་རྟགས་ག་ཅི་འབད་རུང་ མར་དང་ཡར་གྱི་མདའ་རྟགས་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི་འདི་ དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་འདི་བརྒྱུད་དེ་བཤུདཔ་ཨིན། གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས་ཀྱིས་འབད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡོད་བཞིན་པའི་ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་བཙུགས་ཨེབ།

ངོས་དཔར་བརྡ་བཀོད་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

F6 འདི་ཡང་བསྐྱར་དུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གུའི་ངོས་དཔར་དང་པ་འདི་ སེལ་འཐུ་མ་འབད་ཚུན་ ཨེབ། གཡས་དང་གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས་ཚུ་ ཐད་སྙོམས་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་གུ་ ངོས་དཔར་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་་ལག་ལེན་འཐབ། དེ་དང་ཆ་འདྲཝ་འབད་ ཡར་དང་མར་གྱི་མདའ་རྟགས་ཚུ་ ཀེར་ཕྲང་ཕྲ་རིང་ཅིག་གུ་ ངོས་དཔར་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱིམ་ལྡེ་མིག་འདི་གིས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དང་ མཇུག་ལྡེ་མིག་ མཇུག་ གུའི་ངོས་དཔར་དང་པ་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

Press Enter to execute the selected icon. If the selected icon normally demands a consecutive mouse action, such as inserting a rectangle, then pressing the Enter key is not sufficient: in these cases press +Enter.

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་རིངམོ་ཨིན་པ་ཅིན་གསལ་གཞི་གུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ དེ་གིས་ངོས་དཔར་འདི་གཡས་ལུ་ཡང་ན་འོག་གི་མཐའམ་ལུ་སྟོནམ་ཨིན། ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ངོས་དཔར་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ཡར་གྱི་ཤོག་ལེབ་ཡང་ན་མར་གྱི་ཤོག་ལེབ་ཨེབ།

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུའི་དོན་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་མཚོན་ཚུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཡར་གྱི་མདའ་རྟགས་ཡང་ན་གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས་ཨེབ། འ་ནི་འདི་མཱའུསི་ཨེབ་གཏང་དང་འདྲ་མཉམ་ཨིན། ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ནང་གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས་དང་གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱིམ་དང་མཇུག་ལྡེ་ཚུ་གིས་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ནང་དང་པ་དང་མཇུག་གི་ངོས་དཔར་རིམ་བཞིན་སྦེ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

ཨི་ཨེསི་སི་གཅིག་ཁར་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་བསྡམས། མཱའུསི་མེད་པར་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་འདི་མི་སྲིད་པ་ཨིན།

བརྟག་སྒྲོམ་ལས་སེལ་འཐུ།

ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་

བརྟག་སྒྲོམ་སེལ་འཐུ་འབད། བཙུགས་ཨེབ།

བརྟག་སྒྲོམ་གྱི་འཛུལ་སྒོ་ཚུ་མར་བཤུད་སྒྲུལ་འབད་ནི་ལུ་མར་གྱི་མདའ་རྟགས་ཡང་ན་མར་གྱི་ཤོག་ལེབ་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་འཐབ་ ཡང་ན་ཡར་ཕྱོགས་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་ནི་ལུ་ཡར་གྱི་མདའ་རྟགས་ཡང་ན་ཡར་གྱི་ཤོག་ལེབ་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱིམ་ལྡེ་འདི་གིས་ཁྱོད་ཐོ་བཀོད་དང་པ་ལུ་འབག་ནི་དང་མཇུག་ལྡེ་འདི་གིས་ཁྱོད་མཇུག་གི་ཐོ་བཀོད་ལུ་འབགཔ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་བཙུགས་ཨེབ།

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་སེལ་འཐུ།

སྒོ་སྒྲིག་ ཌའི་ལོག་ དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ལུ་ གནད་སྡུད་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཡོད་ དཔེར་ན་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་མཐོང་སྣང་འདི་གི་གཡས་ཀྱི་ཡན་ལག་ནང་ལུ། འོག་གི་ལྡེ་མིག་ཚུ་ འ་ནི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་:

ཝིན་ཌོསི་དང་ཌའི་ལོགསི་གི་ཚད་དང་གནས་ས།

 1. དཔེར་ན་ +V ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ པར་རིས་དངོས་པོ་བཙུགས།

  རིམ་ལུགས་དཀར་ཆག་འདི་སྤོ་བཤུད་, ཚད་བསྐྱར་བཟོ་ དང་ ཁ་བསྡམས་བཟུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།.

 2. བརྡ་བཀོད་(མར་གྱི་མདའ་རྟགས་ དེ་ལས་བཙུགས་) གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 3. ད་ལྟོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཌའི་ལོག་ཡང་ན་སྒོ་སྒྲིག་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་ཡང་ན་སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་ལུ་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

 4. བསྒྱུར་བཅོས་དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་བཙུགས་ཨེབ། བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ལུ་ཐར་ཨེབ།

ཝིན་ཌོསི་དང་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཌོཀ་འབད་ནི་དང་ཌོཀ་བཤོལ་དོ།

 1. སྒོ་སྒྲིག་ཡང་ན་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་སེལ་འཐུ་མ་འབདཝ་ཚུན་ཚོད་ཨེཕ་༦ཨེབ།

 2. དཔེར་ན་ +V ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ པར་རིས་དངོས་པོ་བཙུགས།

དངོས་པོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་དོ།

Press Shift+F4 to select the first object in the current document. When an object is selected, press Tab to select the next object, or press Esc to go back to the text.

དངོས་པོ་ཚུ་ཞུན་དག་རྐྱབས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་འདི་བཙུགས་ལྡེ་གཅིག་ཁར་ཤུགས་ལྡན་བཟོ་ཚུགས།

དངོས་པོ་ཚུའི་ཚད་དང་གནས་ས་ཞུན་དག་རྐྱབས།

དངོས་པོ་ཚུ་གི་ཨེན་ཀོརསི་ཞུན་དག་རྐྱབས།

ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་གི་ཨེན་ཀོར་འདི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། དང་པ་རང་བཤེད་བཟུང་ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་བཙུགས་ཞིནམ་དང་ཨེན་ཀོར་སེལ་འཐུ་འབད། ཨེན་ཀོར་གྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལས་ཁ་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནང་ཨེན་ཀོར་འདི་སྤོ་བཤུད་འབད་ཚུགས།

 1. དངོས་པོ་སེལ་འཐུ་འབད།

 2. དཔེར་ན་ +V ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ པར་རིས་དངོས་པོ་བཙུགས།

 3. The upper left handle starts blinking. Press +Tab several times, until no handle blinks. This signals that now the anchor of the object is activated.

 4. ཨེན་ཀོར་སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་ལུ་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ། དངོས་པོ་འདི་གིས་ཨེན་ཀོར་ལུ་འོས་ལྡན་སྦེ་རྗེས་སུ་འབྲངམ་ཨིན།

དངོས་པོ་ཚུའི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ནང་གི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གི་ཨེན་ཀོར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

བགོ་ནིའི་འགྲལ་ཐིག་ཚུ་ཚད་འཛིན་འབད་དོ།

LibreOffice ཀེལསི་ LibreOffice ཌྲོ་ དང་ LibreOffice ཨིམ་པེརེསི་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སོ་སོ་མཐོང་སྣང་ཚུ་ནང་ལུ་ཐད་སྙོམས་སྦེ་དང་ཀེར་ཕྲང་སྦེ་གཤག་ཚུགས། མཐོང་སྣང་རེ་རེ་གིས་ཡིག་ཆ་གི་གཞན་ཡན་ལག་ཚུ་སྟོན་ཚུགས། མཱའུསི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་བཤུད་སྒྲིལ་ཕྲ་རིང་ལས་བགོ་ནིའི་གྲལ་ཐིག་འདྲུད་ཚུགས།

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་མཐོང་སྣང་ཚད་འཛིན་འབད་དོ།

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

ཨེཕ་༦: ཡིག་ཆ་དང་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུའི་བར་ན་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

+(བསྡོམས་ལྡེ་): གནད་སྡེད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཐབས་འཚོལ་མི་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་རྒྱ་འཕར་འབདཝ་ཨིན།

- (ཕབ་ལྡེ་): གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཐབས་འཚོལ་མི་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་རམ་འགྱོཝ་ཨིན།

དཔེར་ན་ +V ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ པར་རིས་དངོས་པོ་བཙུགས།

འདྲི་དཔྱད་བཀོད་བསྒྲིག་སྒོ་སྒྲིག་ནང་མགྱོགས་ཐབས་ཚུ།

ཨེཕ་༦: དངོས་པོའི་ཕྲ་རིང་དང་ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་དེ་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་མངའ་ཁོངས་བར་ན་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

+Up arrow or +Down arrow: moves the border between table view and selection area up or down.

ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་ནང་ (འདྲི་དཔྱད་བཀོད་བསྒྲིག་གི་ཡར་གྱི་མངའ་ཁོངས་)དང་མཐུན་འབྲེལ་ཚུའི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལྡེ་མིག་ཚུ།

དཔེར་ན་ +V ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ པར་རིས་དངོས་པོ་བཙུགས།

དཔེར་ན་ +V ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ པར་རིས་དངོས་པོ་བཙུགས།

ཌེལ་: སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་ལས་མཐུད་ལམ་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

མཆོང་ལྡེ་: ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་ནང་མཐུད་ལམ་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུའི་བར་ན་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ལོག་ལྡེ་: མཐུད་ལམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཚརཝ་ད་ ལོག་ལྡེ་འདི་གིས་མཐུད་ལམ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ལོག་ལྡེ་:ཐིག་ཁྲམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཚརཝ་ད་ ལོག་ལྡེ་འདི་གིས་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ལས་གནད་སྡུད་ཀྱི་ས་སྒོ་དང་པམ་འདི་བཙུགསཔ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ལདེ་མིག་ཚུ་(འདྲི་དཔྱད་བཀོད་བསྒྲིག་གི་མཇུག་གི་མངའ་ཁོངས་)

དཔེར་ན་ +V ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ པར་རིས་དངོས་པོ་བཙུགས།

ཐིག་ཁྲམ་བཀོད་བསྒྲིག་བཀོད་བསྒྲིག་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ཨེཕ་༦: ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དང་ཀེར་ཐིག་མཐོང་སྣང་དེ་ལས་རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་བར་ན་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

གཟུགས་བརྙན་ཞུན་དགཔ་ཚད་འཛིན་འབད་དོ།

གྲོགས་རམ་ཚད་འཛིན་འབད་དོ།

ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་བཀོད་དང་ངོས་དཔར་ཡང་ན་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅན་གྱི་ཕན་བསླབ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་༢་ཨེབ།

གྲོགས་རམ་ཤོག་ལེབ་ངོ་མ་ཚུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་དོ།

ཚིག་ཡིག་ནང་འདྲེན་ཌའི་ལོག་(སི་ཨེསི་ཝི་ཡིག་སྣོད་ནང་འདྲེན་)ཚད་འཛིན་འབད་དོ།

ཐིག་ཤིང་།

སྔོན་ལྟ།

བཙུགས་-དམིགས་བསལ་ཡིག་འབྲུ་ཌའི་ལོག་ཚད་འཛིན་འབད་དོ།

Please support us!