Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

བིཊི་མེཔ་ཚུ་བཙུགས་དོ།

བིཊི་མེཔ་གཟུགས་བརྙན་ཅིག་ LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་ LibreOffice ཀེལཀི་ LibreOffice འབྲི་ནི་ དང་ LibreOffice གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནིའི་ཡིག་ཆ་ནང་བཙུགས་བཏུབ།

 1. Choose Insert - Image.

 2. ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ་འབད། ཡིག་སྣོད་དབྱེ་བ་སྒྲོམ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་སྣོད་དབྱེ་བ་ལ་ལོ་ཅིག་ལུ་སེལ་འཐུ་བཀག་དམ་འབད་ཚུགས།

 3. ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲེལ་ལམ་འདི་ཡིག་སྣོད་ངོ་མ་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ལམ་སྒྲོམ་ ཨེབ་གཏང་།

  འབྲེལ་ལམ་ སྒྲོམ་འདི་རྟགས་བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་འདི་དུས་མཐུན་དང་མངོན་གསལ་ནམ་རང་འབད་རུང་ བིཊི་མེཔ་འདི་ལོག་མངོན་གསལ་འབདཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཉེ་གནས་འདར་བཤུས་འདི་ནང་ འབད་མི་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་རིམ་པ་འདི་ཚུ་ ལོག་འཇུགས་སྤྱོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཟུགས་བརྙན་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

  འབྲེལ་ལམ་སྒྲོམ་འདི་ རྟགས་བཀལ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚད་རིས་འདི་ཧེ་མ་བཙུགསཔ་ད་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་འདྲ་བཤུས་གཅིག་ཁར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨ་རྟག་རང་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།

  འགོ་དང་པ་རང་འབྲེལ་ལམ་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚད་རིས་ཚུ་ གནས་འདྲེན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཞུན་དག་ - འབྲེལ་ལམ་ ལུ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་ལམ་བར་མཚམས་ ཨེབ་རྟ་འདི་ཨེབ་གཏང་།

 4. གཟུགས་བརྙན་བཙུགས་ནི་ལུ་ཁ་ཕྱེ་ཨེབ་གཏང་།

བིཊི་མེཔ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དོ།

Icons on the Image bar

When you select the bitmap image, the Image Bar offers you the tools for editing the image. Only a local copy is edited in the document, even if you have inserted an image as a link.

note

The Image Bar may look slightly different depending to the module you are using.


A number of filters are located on the Image Filter toolbar, which you can open with the icon on the Image Bar.

པར་གྱི་ཡིག་སྣོད་ངོ་མ་དེ་ཚགས་མ་ཚུ་གིས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་འབད།ཡིག་ཅའི་ནང་ལུ་རྐྱངས་ཅིག་ ཚགས་མ་ཚུ་ པར་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འ་བད་བཏུབ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐཏབ་ཚུགས་མི་ ཚགས་པ་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཚགས་མའི་དྲག་ཤུགས། ཚགས་མའི་ནུས་པ་དེ་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚགས་མ་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་ ལོག་ཅིག་རང་འཇུག་འབད་བཏུབ་ཨིན།

note

LibreOffice འབྲི་ནི་དང་ LibreOffice གཟུགས་བརྙན་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་དང་ཚད་རིས་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་བཏུབ་ འ་ནི་དངོས་པོ་ཚུ་ བིཊི་མེཔ་དང་གཅིག་ཁར་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ དེ་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི་འདི་ བིཊི་མེཔ་གི་གཟུགས་བརྙན་གསརཔ་ཅིག་སྦེ་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་བཏུབ།


The Image dialog

 1. Right-click the image and choose Image from the submenu to open a properties dialog.

 2. Change the properties of the selected image, then click OK.

བིཊི་མེཔ་ཚུ་སྲུང་དོ།

If you want to save in a format such as GIF, JPEG or TIFF, you must select and export the bitmap image.

To export a bitmap in Draw or Impress:

 1. བིཊི་མེཔ་གཟུགས་བརྙན་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁ་སྐོང་དངོས་པོ་ དཔེར་ན་ཚིག་ཡིག་བཟུམ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་སོར་ལྡེ་ཨེབ་ཐོག་ ཡང་ན་ དངོས་པོ་ཆ་མཉམ་གྱི་མཐའ་སྐོར་གཞི་ཁྲམ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཐོག་ གཟུགས་བརྙན་དང་གཅིག་ཁར་ སེལ་འཐུ་ཡང་འབད་བཏུབ།

 2. ཡིག་སྣོད་ - ཕྱིར་འདྲེན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།. ཕྱིར་འདྲེན་ ཌའི་ལོག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

  ཕྱིར་འདྲེན་ བརྡ་བཀོད་དེ་གིས་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ཚགས་མའི་ནུས་པ་ཆ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་ པར་དེ་ཡིག་སྣོད་ཅིག་ལུ་འབྲིཝ་ཨིན། སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ནང་ལུ་ཡོད་མི་པར་བཟུམ་སྦེ་སྲུང་བཞག་འབད་ཟེར་མི་བརྡ་བཀོད་འདི་གིས་ པར་དེ་འབྲེལ་མཐུད་ཅན་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚགས་མའི་ནུས་པ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ པར་སྲུང་བཞག་འབདཝ་ཨིན།

 3. ཡིག་སྣོད་རྩ་སྒྲིག་ས་སྒོ་ ནང་ ཁྱོད་ལུ་དགོ་མི་ཡིག་སྣོད་རྩ་སྒྲིག་སེལའཐུ་འབད་ དཔེར་ན་ ཇི་ཨའི་ཨེཕ་ཡང་ན་ཇེ་པི་ཨི་ཇི་།

 4. ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ སེལ་འཐུའི་ སྒྲོམ་འདི་རྟགས་བཀལ།

  སེལ་འཐུ་འདི་རྟགས་ མ་བཀལ་བ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་གི་ཤོག་ལེབ་ཧྲིལ་བུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབདཝ་ཨིན།

 5. ཡིག་སྣོད་ལུ་མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱིར་འདྲེན་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

To export a bitmap in Writer: Right-click the bitmap, choose Save Graphics. You see the Image Export dialog. Enter a file name and select a file type.

Please support us!