གཞན་མི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ནང་སྲུང་བཞག་འབད་ཡོད་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཁ་ཕྱེ་དོ་

འོག་གི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ རྩ་སྒྲིག་གཞན་མི་ཅིག་ནང་ལུ་ སྲུང་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ཚུགས་:

  1. ཡིག་སྣོད་ - ཁ་ཕྱེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

  2. དབྱེ་ཐོའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ལས་ རྩ་སྒྲིག་ སེལ་འཐུ་འབད།

  3. ཡིག་སྣོད་ཀྱི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་ཁ་ཕྱེ་ཨེབ་གཏང་།.

If you always want the file dialogs to show another format by default, choose - Load/Save - General and select that format as Default file format.

སྣོད་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་དོ།

ཁྱོད་ལུ་བཀོལ་སྤྱོད་པ་འདི་བརྒྱུད་དེ་འཁྱིད་མི་ ཝི་ཛརཌི་འདི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་མིང་ཚིག་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨེགསི་སེལ་ ཡང་ན་མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་པ་ཝར་པོའིནཊི་ལས་ ཨོ་པཱན་ཌོ་ཀུ་མེནཊི་ ཡིག་སྣོདརྩ་སྒྲིག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ འདྲ་བཤུས་དང་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཁ་ཕྱེ། ཁྱོད་ཀྱིས་འབྱུང་ཁུངས་དང་དམིགས་གཏད་སྣོད་ཐོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ ཡང་ཅིན་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་/ཡང་ན་ ཊེམ་པེལེཊིསི་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབད་ དེ་ལས་གཞན་ཡང་འདི་ལས་ལྷག་སྟེ།

Please support us!