ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་བཙུགས་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ཐབས་ལམ་གཉིས་ནང་བཙུགས་ཚུགས་: ཚིག་ཡིག་ཡང་ན་ཨེབ་རྟ་སྦེ། གནད་དོན་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ མཐོང་ཚུགས་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཡུ་ཨར་ཨེལ་ལས་སོ་སོ་འོང་ཚུགས།

Place the text cursor in the document at the point where you want to insert the hyperlink or select the text that you want to put the hyperlink on. Select Hyperlink command from the Insert menu. Alternatively click on the Icon Hyperlink icon on the Standard toolbar. The Hyperlink dialog appears.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཧའི་པར་ལིངཀསི་དེ་ཚུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ལས་འདྲུད་ནི་དང་བཞག་ནི་གིས་འབད་བཙུག་ཚུགས། ཧའི་པར་ལིངཀསི་དེ་ཚུ་ གཞི་བསྟུན་ཚུ་ མགུ་རྒྱན་ཚུ་ ཚད་རིས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ དངོས་པོ་ཚུ་ སྣོད་ཐོ་ཚུ་ ཡང་ན་ དེབ་རྟགས་ཚུ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབད་བཏུབ་ཨིན།


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་ ༡ ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་མི་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཅིག་ ཚིགཡིག་ཅིག་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ ཐོ་བཀོད་ཐིག་ཁྲམ་ ༡ འདི་ འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་ལས་འདྲུད་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་ཡིག་འདི་ནང་ལུ་བཀོག་བཞག། འ་ནི་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཚད་བརྒལ་སྦེ་བཙུགས་ འདྲུད་ཐབས་ལམ་འདི་ འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་དགོ།


Please support us!