ཚད་རིས་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་རི་མོའི་དོན་ལུ་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལཱ།

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

ཡིག་གཟུགས་ལཱའི་དངོས་པོ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ།

 1. If you don't see the Drawing toolbar or the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars to enable the toolbar.

 2. པར་རིས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གུ་, ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གི་སྟོན་ཁང་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་འབད། ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གི་ངོས་དཔར་

 3. ཡིག་གཟུགས་ལཱའི་ཌའི་ལོག་ནང་ ཡིག་གཟུགས་ལཱའི་བཟོ་རྣམ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

  The Fontwork object is inserted into your document. Fontwork objects are Custom Shapes. Using the 3D Settings toolbar, you can switch the view at any time from 2D to 3D and back.

 4. ཚིག་ཡིག་ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་བཙུགས་ནི་ལུ་དངོས་པོ་ཐེངས་གཉིས་-ཨེབ་གཏང་འབད།

 5. ཁྱོད་ཀྱི་རང་དབང་ཚིག་ཡིག་གཅིག་ཁར་སྔོན་སྒྲིག་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལཱའི་ཚིག་ཡིག་ཚབ་བཙུགས།

 6. ཚིག་ཡིག་ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་ཕྱིར་ཐོན་འབད་ནི་ལུ་ཨི་ཨེསེ་སི་ཨེབ།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལཱའི་དངོས་པོ་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ།

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

  ཡི་གཟུགས་ཀྱི་ལཱའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡི་གཟུགས་ཀྱི་ལཱའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་མ་མཐོང་པ་ཅིན་ མཐོང་སྣང་- ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་- ཡི་གུའི་ལཱ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

 2. ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལཱའི་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ནང་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

  འོག་གི་ངོས་དཔར་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས་:

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལཱའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ལེ་ཤ་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ།

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

 2. རྒྱུ་དངོས་འདི་ཚུ་ པར་རིས་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ལས་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་ གྲལ་ཐིག་གི་ཚོས་གཞི་ བཀང་ནིའི་ཚོས་གཞི་ བཀང་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ དང་ཧེང་བཀལ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

Please support us!