Using Toolbars

Some toolbar icons, for example the Font Color icon, can open another toolbar. Click the arrow next to the icon to open a toolbar containing further icons.

You now have a choice: either click the icon that you want to activate, or seize the toolbar by its title bar and drag it while holding down the mouse button.

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གི་སྐབས་དོན་

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལ་ལོ་ཅིག་ སྐབས་དོན་ལུ་བརྟེན་ཞིནམ་ལས་ རང་བཞིན་གྱིས་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཨང་བཏགས་བཀོད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཅིག་ནང་ ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འགོ་ཚག་དང་ཨང་བཏགས་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

Toolbars are hidden by default when the Notebook bar is active.


ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་གནས་སྐབས་ཅིག་ ཁ་བསྡམ་ནི་གི་དོན་ལུ་

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གི་མགོ་མིང་ཕྲ་རིང་ནང་ ངོས་པར་ཨེབ་གཏང་འབད་ ཡང་ན་ སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ནང་ལས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་བསྡམས་གདམ་ཁ་རྐྱབས། སྐབས་དོན་འདི་ལོག་ཤུགས་ལྡན་འགྱོཝ་ད་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ ལོག་སྟོནམ་ཨིན།

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ རྟག་བུ་ར་ཀྱང་ཁ་བསྡམ་ནི་གི་དོན་ལུ་

སྟོན་ - ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཞིབ་དཔྱད་རཏགས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་ལུ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གི་མིང་ཨེབ་གཏང་

ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་འཕུར་ལྡིང་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་བཟོ་ནི་ལུ།

འཕུར་ལྡིང་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་སླར་མཉམ་སྦྲགས་འབད་ནི་ལུ།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

འདྲུད་-དང་-བཀོག་བཞག་གིས་སྦེ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ དང་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ཌོཀ་འབད་ནི་འདི་ ཁྱོད་རའི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པའི་སྒྲིག་སྟངས་ལུ་རྟེནམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་རིམ་ལུགས་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་སྟོན་པའི་སྐབས་ ཕྱིའི་གཞི་ཁྲམ་རྐྱངམ་ཅིག་སྟོན་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ སྒོསྒྲིག་གི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་སྟོན་ནིའི་དོན་ལས་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོ།


Please support us!