ཁྱད་ཆོས་ཚུའི་དོན་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དོ།

ཁྱད་ཆོས་འཚོལ་ཞིབ་འདི་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ འཚོལ་ཏེ་ཚབ་བཙུགས་ཀྱི་ཌའི་ལོག་ནང་ ལངམ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡང་ཅིན་ཐད་ཀར་དུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་བཟོ་རྣམ་ཚུ་གིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་མི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་མི་ ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཚུགས། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་གཟུགས་ ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་དོན་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིནཔ་ཅིན་ སྔོན་སྒྲིག་ཡིག་གཟུགས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ ཚིག་ཡིག་གི་དུས་སྐབས་ ཆ་མཉམ་འཐོབ་ཨིན། ཐད་ཀར་དུ་ཨང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་ཆ་མཉམ་དང་ བཟོ་རྣམ་གྱིས་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འདི་སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཚིག་ཡིག་ཆ་མཉམ་ འཐོབ་ཨིན།

tip

ཁྱོད་ཀྱིས་མིང་གི་ཐོག་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ག་དང་ཅིག་ཁར་ཡང་ ཚིག་ཡིག་འཚོལ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་ ཨེབ་རྟ་ འཚོལ་ནི་དང་ཚབ་བཙུགས་ནིའི་ ཌའི་ལོག་ནང་ཡོད་མི་ LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་གི་འདི་ཨེབ་གཏང་།


note

After you select the attributes that you want to search for, the Paragraph Styles box in the Other options area of the LibreOffice Writer Find & Replace dialog changes to Including Styles.


note

ཐད་ཀར་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་ ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ བཟོ་རྣམ་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།


note

The search criteria for attributes are listed below the Find box.


ཡིག་གཟུགས་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ།

  1. ཞུན་དག་ - འཚོལ་ཞིནམ་དང་ཚབ་བཙུགས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

  2. Clear the Find text box if necessary.

  3. ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཨེབ་གཏང་།.

  4. ཁྱད་ཆོས་ཚུའི་ཌའི་ལོག་ནང་ ཡིག་གཟུགས་དཔྱད་སྒྲོམ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

    In the Find & Replace dialog, you now can read "Font" below the Find text box.

  5. འཚོལ་ཨེབ་གཏང་།.

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་མི་ས་གནས་ཚུ་ཆ་མཉམ་ ཡང་ཅིན་ཐད་ཀར་དུ་ ཡང་ན་འོས་ལྡན་བཟོ་རྣམ་ཅིག་འགན་སྤྲོད་འབད་ཐོག་ འཐོབ།

འཚོལ་ཞིནམ་དང་ཚབ་བཙུགས་ཐབས་ལམ་སླར་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་

ད་ལྟོའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་བཀག་ནི་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཐབས་ལམ་ལུ་ འཚོལ་ཞིནམ་དང་ཚབ་བཙུགས་ཐབས་ལམ་སླར་སྒྲིག་འབད།

Please support us!