ཤོག་ཁྲམ་གྱི་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་དོ་

  1. ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་དང་ཤོག་ཁྲམ་གཉིས་ཆ་རང་ཁ་ཕྱེ།

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནི་ཨིན་མི་ཤིཊི་གི་མངའ་ཁོངས་སེལ་འཐུ་འབད།

  3. སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ལུ་དཔག་ཞིནམ་དང་མཱའུསི་ཨེབ་རྟ་ཨེབ། མཱའུསི་ཨེབ་རྟ་འདི་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ཨེབ་བཞག་ དེ་ལས་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་མངའ་ཁོངས་འདྲུད།

  4. འོད་རྟགས་འདི་ཚར་གཅིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལེབ་གྲངས་མངའ་ཁོངས་འདི་བཙུགས་དགོ་མནོ་སར་ ག་ཡོད་འཚོལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ མའུསི་ཨེབ་རྟ་འདི་གསར་བཏོན་འབད། ལེབ་གྲངས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་འདི་ ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་ཅིག་སྦེ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

  5. ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་འདི་དུས་ཚོད་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ཞུན་དག་བརྐྱབ་ཚུགས།

  6. ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་ཞུན་དག་རྐྱབ་ནི་ལུ་ དེ་གུ་ལུ་ཐེངས་གཉིས་-ཨེབ་གཏང་།

    Alternatively, select the object and choose Edit - OLE Object - Edit or choose Edit from the context menu. You edit the object in its own frame within the text document, but you see the icons and menu commands needed for spreadsheets.

  7. ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཁ་ཕྱེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Please support us!