ཡིག་ཆ་ཚུ་སྲུང་དོ།

ངོས་པར་འདི་ ལས་རིམ་ཕན་ནུས་ཀྱིས་ག་དེ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཕན་བསླབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་འདི་ མིང་གཅིག་པའི་ཡིག་སྣོད་ག་སྦེ་རུང་ཚབ་སྲུང་འབད་ཐོག་ དེའི་འགྲུལ་ལམ་དང་ད་ལྟོའི་གནད་སྡུད་བརྡ་ལམ་འདི་གུའི་མིང་གི་འོག་ལུ་ ཡང་ན་ཡོངས་འབྲེལ་འདྲེན་འཕྲུལ་ ཡང་ན་ཨིན་ཊར་ནེཊི་གུ་ སྲུང་བཞག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་གསརཔ་ཅིག་ ཐེངས་དང་པ་སྲུང་བཞག་འབད་བའི་སྐབས་ བཟུམ་སྦེ་སྲུངས་ཌའི་ལོག་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མིང་ སྣོད་འཛིན་དང་ འདྲེན་འཕྲུལ་ ཡང་ན་ སྐད་ཤུགས་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས་མི་ འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། འ་ནི་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལས་ ཡིག་སྣོད་ - བཟུམ་སྦེ་སྲུངས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

You can set the automatic creation of a backup copy under - Load/Save - General.


Automatic extension to the file name

When saving a file, LibreOffice always appends an extension to the file name, except when the file name already has an extension that matches the file type. See the list of ODF extensions.

Some examples for the automatic extensions are listed in the following table:

You enter this file name

You select this file type

File is saved with this name

my file

ODF Text

my file.odt

my file.odt

ODF Text

my file.odt

my file.txt

ODF Text

my file.txt.odt

my file.txt

Text (.txt)

my file.txt


Please support us!