ཌི་ཇི་ཊཱལ་མིང་རྟགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

LibreOffice ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་མེ་ཀོརོ་ཚུ་ཌི་ཇི་ཊཱལ་སྦེ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཚུགས།

Certificates

ཡིག་ཆ་འདི་ཌི་ཇི་ཊཱལ་སྦེ་མིང་རྟགས་བཀོད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་ལག་ཁྱེར་ རང་དོན་ལྡེ་མིག་བུ་ཅིག་དགོ། རང་དོན་ལྡེ་མིག་བུ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཚུ་མིང་རྟགས་བཀོདཔ་ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་མི་མི་མང་གི་ལྡེ་མིག་བུ་དང་ ངེས་པར་དུ་གསང་བ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་ རང་དོན་ལྡེ་མིག་བུ་གི་མཉམ་མཐུད་བཟུམ་སྦེ་ཁྱོད་ཀྱི་གློག་རིག་གུ་བསག་བཞགཔ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་འདི་སྲུང་ཞིནམ་དང་མིང་རྟགས་བཀོད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ལུ་ཌི་ཇི་ཊཱལ་མིང་རྟགས་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ད་ ཅེག་སམ་གྱི་དབྱེ་ཁག་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་རང་དོན་ལྡེ་མིག་དང་ཡིག་ཆ་ཚུའི་ནང་དོན་ལས་གློག་རིག་འབདཝ་ཨིན། ཅེག་སམ་དང་ཁྱོད་ཀྱི་མི་མང་ལྡེ་མིག་བུ་འདི་ཡིག་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་བསག་མཇོད་འབདཝ་ཨིན།

མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ།

མི་ཅིག་གིས་ཤུལ་ལས་LibreOffice གི་འཕྲལ་གྱི་ཐོན་རུམ་དང་གཅིག་ཁར་གློག་རིག་གང་རུང་གུ་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེཝ་ད་ ལས་རིམ་འདི་གིས་ཅེག་སམ་འདི་ལོག་སྟེ་གློག་རིག་འབད་ནི་དང་བསགས་ཡོད་པའི་ཅེག་སམ་གཅིག་ཁར་ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ཨིན། གཉིས་ཆ་རང་གཅིག་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལས་རིམ་འདི་གིས་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་མ་བལྟ་མི་བརྡ་རྟགས་བྱིནམ་ཨིན། ཁ་སྐོང་ནང་ ལས་རིམ་འདི་གིས་ཁྱོད་ལུ་ལག་ཁྱེར་ལས་མི་མང་གི་ལྡེ་མིག་བརྡ་དོན་སྟོན་ཚུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ཁྱེར་དབང་འཛིན་གྱི་ཝེབ་ས་ཁོངས་གུ་དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་མི་མང་ལྡེ་མིག་བུ་དང་གཅིག་ཁར་མི་མང་ལྡེ་མིག་བུ་ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ཚུགས།

ནམ་རང་འབད་རུང་མི་ཅིག་གིས་ཡིག་ཆ་ནང་ག་ཅི་ཅིག་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ བསྒྱུར་བཅོས་འདི་གིས་ཌི་ཇི་ཊཱལ་མིང་རྟགས་རྒྱུན་ཆད་གཏངམ་ཨིན། བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ཀཡིས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་བལྟ་མི་མིང་རྟགས་མི་འོང་།

The result of the signature validation is displayed in the status bar and within the Digital Signature dialog. Several documents and macro signatures can exist inside an ODF document. If there is a problem with one signature, then the validation result of that one signature is assumed for all signatures. That is, if there are ten valid signatures and one invalid signature, then the status bar and the status field in the dialog will flag the signature as invalid.

You can see any of the following icons and messages when you open a signed document.

Icon in Status bar

Signature status

Icon

The signature is valid.

Icon

The signature is OK, but the certificates could not be validated.

The signature and the certificate are OK, but not all parts of the document are signed. (For documents that were signed with old versions of the software, see note below.)

Icon

The signature is invalid.


Signatures and software versions

The signing of contents got changed with OpenOffice.org 3.2 and StarOffice 9.2. Now all contents of the files, except the signature file itself (META-INF/documentsignatures.xml) are signed.

When you sign a document with OpenOffice.org 3.2 or StarOffice 9.2 or a later version, and you open that document in an older version of the software, the signature will be displayed as "invalid". Signatures created with older versions of the software will be marked with "only parts of the document are signed" when loaded in the newer software.

When you sign an OOXML document, then the signature will be always marked with "only parts of the document are signed". Metadata of OOXML files are never signed, to be compatible with Microsoft Office.

When you sign a PDF document, then this marking is not used. Signing only parts of the document is simply an invalid signature.

Signing other document formats is not supported at the moment.

note

When you load an ODF document, you might see an icon in the status bar and the status field in the dialog that indicates that the document is only partially signed. This status will appear when the signature and certificate are valid, but they were created with a version of OpenOffice.org before 3.2 or StarOffice before 9.2. In versions of OpenOffice.org before 3.0 or StarOffice before 9.0, the document signature was applied to the main contents, pictures and embedded objects only and some contents, like macros, were not signed. In OpenOffice.org 3.0 and StarOffice 9.0 the document signature was applied to most content, including macros. However, the mimetype and the content of the META-INF folder were not signed. And in OpenOffice.org 3.2, StarOffice 9.2, and all versions of LibreOffice all contents, except the signature file itself (META-INF/documentsignatures.xml), are signed.


སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཐོབ་པའི་སྐབས་དང་ མཉེན་ཆས་ཀྱིས་མིང་རྟགས་འདི་ནུས་ཅན་ཨིན་ཟེར་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ གཏང་མི་གིས་བཏང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ ཅོག་འཐད་པའི་ངེས་ཏིག་བཀོདཔ་ཨིནམ་འབད་བཤདཔ་མེན། མཉེན་ཆས་ལག་ཁྱེར་དང་བཅས་མིང་རྟགས་བཀོད་མི་འདི་ མཐའ་བཙན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་མེན། མཐའ་བཙན་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལས་ ཟུར་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

Example: Think about someone who wants to camouflage his identity to be a sender from your bank. He can easily get a certificate using a false name, then send you any signed email pretending he is working for your bank. You will get that email, and the email or the document within has the "valid signed" icon.

ངོས་པར་ལུ་བློ་མ་གཏད། ལག་ཁྱེར་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་དང་བདེན་སྦྱོར་འབད།

warning

མིང་རྟགས་ཀྱི་ནུས་ལྡན་དུས་ཚོད་འདི་ ཁྲིམས་ཐོག་གཅིག་སྒྲིལ་ཁས་ལེན་གང་ཡང་མེན།


སྒོ་སྒྲིག་བཀོལ་སྤྱོད་རིམ་ལུགས་གུ་ མིང་རྟགས་ཅིག་ནུས་ལྡན་བཟོ་བའིསྒོ་སྒྲིག་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། སོ་ལ་རིསི་དང་ལི་ནགསི་གུ་ ཐཱན་ཌར་བཌི་དང་མོ་ཛིལ་ལ་དེ་ལས་ ཕ་ཡེར་ཕོགསི་གིས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་རའི་རིམ་ལུགས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ བཟོ་མི་ངོ་མ་གིས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ངོ་མ་ཨིན་དགོཔ་ཨིན། མ་རུང་བཙན་འཛུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དེ་ཚུ་གིས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཡིག་སྣོད་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ཡིག་སྣོད་ངོ་མ་ཚུ་ཚབ་བཙུག་ནིའི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

warning

ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice ནང་ལུ་མཐོང་བའི་མིང་རྟགས་ཅིག་གི་ནུས་ལྡན་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཀྱི་འཕྲིན་དོན་འདི་ ནུས་ལྡན་དུས་ཚོད་ཡིག་སྣོད་ཀྱིས་སླར་ལོག་འབད་བའི་འཕྲིན་དོན་ཅིག་ཨིན། LibreOffice མཉེན་ཆས་ལུ་ འཕྲིན་དོན་འདི་གིས་ལག་ཁྱེར་གང་རུང་གི་གནས་ཚད་ངོ་མ་ལུ་འཆར་སྣང་འབད་བའི་བདེན་ཁུངས་མེད། LibreOffice མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ LibreOffice སྙན་ཞུའི་ཚད་འཛིན་འོག་ལུ་མེན་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་འཕྲིན་དོན་གྱིས་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་མིང་རྟགས་ཅིག་གི་གནས་ཚད་ངོ་མ་འཆར་སྣང་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ LibreOffice ལུ་ཁྲིམས་ཐོག་འགན་ཁུར་མེདཔ་ཨིན།


Please support us!