གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སྤཡི་མཐོང་།

Working with databases in LibreOffice

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་མཐོང་སྣང་།

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཐབས་འཚོལ་ནི་ འདི་མཐོང་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ནང་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་ཡང་ན་ འདྲི་དཔྱད་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ འ་ནི་ཐིག་ཁྲམ་ཡང་ན་འདྲི་དཔྱད་འདི་གི་ནང་དོན་ཚུ་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་བལྟ། མགོ་ལུ་ ས་སྟོང་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་གནད་སྡུད་ཕྲ་རིང་ཨིན།

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ།

ཁ་བྱང་ཀི་དེབ་འདི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་སྦེ་

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དོན་ཚུ་སྟོན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཕྲ་རིང་།

འབྲི་ཤོག་ཚུ་དང་སྙན་ཞུ་ཚུ།

Create new form document, edit form controls, Form Wizard

གནད་སྡུད་དང་ཞུན་དག་འབྲི་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་་དོ་འགྲན་ ཐོ་བཀོད་འབད་དོ་

སྙན་ཞུ་ཝི་ཛརཌི།

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སྙན་ཞུ་ཚུ།

འདྲ་དཔྱད་ཚུ།

Create new query or table view, edit query structure

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི།

བཙུགས་ནི་ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་འདྲ་བཤུས་སྙན་ཞུ་ཚུ།

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ།

Create new table, edit table structure, index, relations

ཐིག་ཁྲམ་ཝི་ཛརཌི།

བཙུགས་ནི་ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་འདྲ་བཤུས་སྙན་ཞུ་ཚུ།

Please support us!