ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་དོ།

Data is stored in tables. As an example, your system address book that you use for your email addresses is a table of the address book database. Each address is a data record, presented as a row in that table. The data records consist of data fields, for example the first and the last name fields and the email field.

ཐིག་ཁྲམ་ཝི་ཛརཌི་གཅིག་ཁར་ཐིག་ཁྲམ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

In LibreOffice you can create a new table using the Table Wizard:

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་གསརཔ་འདི་ག་སྟེ་ལུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ།

  2. གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སྒོ་སྒྲིག་གི་གཡོན་གྱི་པེན་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུའི་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང།

  3. ཐིག་ཁྲམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ཝི་ཛརཌི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨེབ་གཏང་།.

བཀོད་བསྒྲིག་མཐོང་སྣང་གཅིག་ཁར་ཐིག་ཁྲམ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་གསརཔ་འདི་ག་སྟེ་ལུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ།

  2. གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སྒོ་སྒྲིག་གི་གཡོན་གྱི་པེན་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུའི་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང།

  3. བཀོད་བསྒྲིག་མཐོང་སྣང་ནང་ཐིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཨེབ་གཏང་།.

ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་བཀོད་བསྒྲིག་ སྒོ་སྒྲིག་འདི་བལྟ།

ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དབྱེ་བ་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་ཚུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་འདི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གཅིག་ཁར་གསོག་འཇོག་འབད་ཡོད་མི་འདྲི་དཔྱད་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་བཀོལ་སྤྱོད་ཚུའི་དོན་ལུ་ མཐོང་སྣང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་གསརཔ་འདི་ག་སྟེ་ལུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་ཁ་ཕྱེ།

  2. གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སྒོ་སྒྲིག་གི་གཡོན་གྱི་པེན་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུའི་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང།

  3. ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཨེབ་གཏང་།

You see the View Design window, which is almost the same as the Query Design window.

Please support us!