གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

  1. ཡིག་སྣོད་ -གསརཔ་ - གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

    This opens the Database Wizard, where you create a new database file.

  2. གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཝི་ཛརཌི་ནང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཝི་ཛརཌི་འདི་ཝི་ཛརཌི་ཤུལ་མམ་སྦེ་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་གདམ་ཁ་སེལ་འཐུ་འབད།

    The Table Wizard helps you to add a table to the new database file.

Please support us!