སྐད་ཡིག་ཚུ་གིས་གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

ད་ལྟོ་ LibreOffice འདི་གིས་ ཧིན་དི་ ཐཱའི་ ཧེ་བིརིའུ་དང་ཨ་ར་བིག་ཚུ་སི་ཊི་ཨེལ་སྐད་ཡིག་བཟུམ་སྦེ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།.

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་གི་འབབ་རྒྱུན་འདི་གཡས་ལས་གཡོན་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་འདྲེན་འབད་འབད་བའི་ནུབ་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་འདི་ ད་རུང་ཡང་གཡོན་ལས་གཡས་ལུ་གཡོག་བཀོལཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་གིས་ གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས་སྤོ་བཤུད་ "to the text end" དང་ གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས་ "to the text start" ནང་གི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་འདི་ཚུ་ལུ་ལན་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

You can change the text writing direction directly by pressing one of the following key combinations:

སྣ་མང་ཀེར་ཐིག་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་གི་འབབ་རྒྱུན་གཡས་ལས་གཡོན་ལུ་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་དབྱེ་ཚན་ཡང་ན་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ ཀེར་ཐིག་དང་པ་འདི་གཡས་ཀྱི་ཀེར་ཐིག་ཨིནམ་དང་ མཇུག་གི་ཀེར་ཐིག་འདི་གཡོན་གྱི་ཀེར་ཐིག་ཨིན།

LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་ནང་ལུ་ ཐཱའི་སྐད་ཡིག་ ནང་རྩ་སྒྲིག་འབད་འབད་བའི་ཚིག་ཡིག་ལུ་ འོག་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཡོད་:

ཡིག་ཆའི་སྐད་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་དོ།

- Language Settings - Languages

- Language Settings - Complex Text Layout

Please support us!