གཞན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ལུ་པར་རིས་དངོས་པོ་ཚུ་འདར་བཤུས་རྐྱབ་དོ།

LibreOffice ནང་ གསལ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་དེ་ལས་ཚིག་ཡིག་བར་ན་པར་རིས་དངོས་པོ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནི་ལུ་སྲིད་པ་ཨིན།

  1. པར་རིས་དངོས་པོ་ཡང་ན་དངོས་པོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. འཛིན་པང་ལུ་པར་རིས་དངོས་པོ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ དཔེར་ན་ +སི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས།

  3. ཡིག་ཆ་གཞན་ལུ་གློག་རྟ་འབད་ཞིནམ་དང་པར་རིས་དངོས་པོ་འདི་གི་སྟེ་ལུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་འོད་རྟགས་བཞག

  4. དཔེར་ན་ +V ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ པར་རིས་དངོས་པོ་བཙུགས།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་བཙུགས་དོ།

An inserted drawing object is anchored to the current paragraph. You can change the anchor by selecting the object and clicking the Change Anchor icon on the OLE Object toolbar or the Frame toolbar. This opens a popup menu where you can select the anchor type.

ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་བཙུགས་དོ།

བཙུགས་ཡོད་པའི་པར་རིས་དངོས་པོ་འདི་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ལུ་ཨེན་ཀོར་འབད་ཡི། ཁྱོད་ཀྱིས་ དངོས་པོ་སེལ་འཐུ་དང་ ཨེན་ཀོར་སོར་ ངོས་པར་ ངོས་པར་ གུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ནང་ཐིག་དང་ཤོག་ལེབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཨེན་ཀོར་སོར་བཏུབ།

Please support us!