དཔེ་རིས་ཀྱི་མགོ་མིང་ཞུན་དག་འབད་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་LibreOffice ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡོད་མི་དཔེ་རིས་མགོ་མིང་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་:

  1. དཔེ་རིས་གུ་ཐེངས་གཉིས་-ཨེབ་གཏང་།

    གེརེ་མཐའ་མཚམས་འདི་དཔེ་རིས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་ལུ་འབྱུངམ་ཨིནམ་དང་དཀར་ཆག་ཕྲ་རིང་འདི་ལུ་ད་ལྟོ་དཔེ་རིས་ནང་དངོས་པོ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ནང་ན་ཡོདཔ་ཨིན།

  2. སྔོན་སྒྲིག་མགོ་མིང་ཚིག་ཡིག་གུ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་། ཚིག་ཡིག་གི་མཐའ་སྐོར་ལུ་གེརེ་མཐའ་མཚམས་འབྱུངམ་ཨིནམ་དང་ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོ་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་བཟོ་ཚུགས། གྲལ་ཐིག་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་བཙུགས་ཨེབ་གཏང་།

    If no title text exists, choose Insert - Titles to enter the text in a dialog.

  3. མགོ་མིང་གུ་ཨེབ་གཏང་རྐྱང་པ་འབད་མི་འདི་གིས་ཁྱོད་ལུ་དེ་མཱའུསི་གཅིག་ཁར་སྤོ་བཤུད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

  4. ཁྱོད་ཀྱིས་མགོ་མིང་ངོ་མ་གི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་ - མགོ་མིང་ - མགོ་མིང་ངོ་མ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།. འ་ནི་འདི་གིས་ མགོ་མིང་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

  5. ལེགས་བཅོས་བཟོ་ནི་ལུ་ཌའི་ལོག་ནང་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ཕྲ་རིང་ཚུ་ལས་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

  6. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ དཔེ་རིས་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཕྱིར་ཐོན་འབད་ནི་ལུ་དཔེ་རིས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!