དཔེ་རིས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ལུ་རེག་བྱ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་བིཊི་མེཔ་ཚད་རིས་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་(སྔོན་སྒྲིག་ཚོས་གཞི་ཚུའི་ཚབ་ལུ་)དཔེ་རིས་ཡང་ན་ཚད་ཁྲམ་ནང་ཕྲ་རིང་ཚུ་ལུ་རེག་བྱ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཚུགས།

  1. དཔེ་རིས་གུ་ཐེངས་གཉིས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ཐོག་ལས་ཟུན་དག་ཐབས་ལམ་ཐོ་བཀོད་འབད།

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཕྲ་རིང་གུ་ཐེངས་གཉིས་-ཨེབ་གཏང་། རྒྱུན་རིམ་འདི་གི་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཆ་མཉམ་ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

    If you want to edit only one bar, click again on that bar.

  3. སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ནང་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།. དེ་ལས་ མངའ་ཁོངས་ མཆོང་ལྡེ་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  4. བིཊི་མེཔ་གུ་ ཨེབ་གཏང་།. ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཕྲ་རིང་ཚུའི་དོན་ལུ་བིཊི་མེཔ་སེལ་འཐུ་འབད། སྒྲིག་སྟངས་དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!