དཔེ་རིས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ལུ་རེག་བྱ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་དོ།

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. དཔེ་རིས་གུ་ཐེངས་གཉིས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ཐོག་ལས་ཟུན་དག་ཐབས་ལམ་ཐོ་བཀོད་འབད།

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཕྲ་རིང་གུ་ཐེངས་གཉིས་-ཨེབ་གཏང་། རྒྱུན་རིམ་འདི་གི་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཆ་མཉམ་ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

    If you want to edit only one bar, click again on that bar.

  3. སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ནང་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།. དེ་ལས་ མངའ་ཁོངས་ མཆོང་ལྡེ་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Please support us!