ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་འགྲལ་ཐིག་རྒྱུན་ཆད་ཚུ་བཙུགས་དོ།

LibreOffice ཀེལསི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་འགྲལ་ཐིག་རྒྱུན་ཆད་ཚུ་བཙུགས་དོ།

To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

འ་ནི་འདི་ཨིན་པུཊི་འགྲལ་ཐིག་ནང་མེན་པར་ ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ཚིག་ཡིག་ཞུན་དག་འོད་རྟགས་གཅིག་ཁར་རྐྱངམ་གཅིག་ལཱ་འབད་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་ཧེ་མ་རང་ནང་ཐིག་ཐེངས་གཉིས་-ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲལ་ཐིག་འདི་ག་སྟེ་ལུ་དགོ་ནི་ཨིན་ན་ཚིག་ཡིག་གནས་ས་ལུ་རྐྱང་པ་-ཨེབ་གཏང་།

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


རང་བཞིན་གྱི་འགྲལ་ཐིག་ལོག་མཚམས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་LibreOffice ཀེལསི་ནང་ཐིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་རང་བཞིན་གྱི་འགྲལ་ཐིག་རྒྱུན་ཆད་དགོ་ནི་ཨིན་མིའི་དོན་ལུ་ནང་ཐིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. ཚིག་ཡིག་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ ལོག་མཚམས་བཟོ་ སེལ་འཐུ་འབད།

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པའི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་འགྲལ་ཐིག་རྒྱུན་ཆད་ཚུ་བཙུགས་དོ།

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

རང་བཞིན་གྱི་འགྲལ་ཐིག་རྒྱུན་ཆད་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་ཐིག་རེ་རེའི་མཇུག་གི་ཡན་ཆད་ལུ་ཡིག་དཔར་རྐྱབ་ད་ལཱ་འགན་འགྲུབ་འོང་།

Please support us!