ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུའི་དོན་ལུ་མཐའ་མཚམས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

སྔ་གོང་ལས་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་གཞི་སྒྲིག་འབད་དོ།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

 2. མཐའ་མཚམས་ སྒོ་སྒྲིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ (འབྲི་མི་) ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་དང་བཀང་བ་ ཕྲ་རིང་གུ་གི་ མཐའ་མཚམས་ངོས་པར་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. སྔ་གོང་ལས་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་མཐའ་མཚམས་བཟོ་རྣམ་གཅིག་ཨེབ་གཏང་།

  འ་ནི་འདི་གིས་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ད་ལྟོའི་མཐའ་མཚམས་བཟོ་རྣམ་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་ཁ་སྐོང་འབདཝ་ཨིན། མཐའ་མཚམས་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་བསལ་ནི་ལུ་མཐའ་མཚམས་ཚུའི་སྒོ་སྒྲིག་གི་ གཡོན་གྱི་མགོ་ལུ་ མཐའ་མཚམས་བཟོ་རྣམ་སྟོངམ་སེལ་འཐུ་འབད།

སྲོལ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་མཐའ་མཚམས་བཟོ་རྣམ་གཞི་སྒྲིག་འབད་དོ།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

 2. Choose Table - Properties - Borders (Writer) or Format - Cells - Borders (Calc).

 3. ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་མཐུན་མོང་སྒྲིག་བཀོད་ནང་འབྱུང་བཅུག་ནི་ཨིན་མི་མཐའམ་(ཚུ་)སེལ་འཐུ་འབད། མཐའམ་གྱི་སེལ་འཐུ་སོར་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་སྔོན་ལྟ་ནང་མཐའམ་གུ་ཨེབ་གཏང་།

 4. If you select more than one row or column, you can change the middle lines between rows or columns. Select the middle markers in the User-defined area.

 5. གྲལ་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མཐའ་མཚམས་བཟོ་རྣམ་གྱི་དོན་ལུ་ཚོས་གཞི་དང་གྲལ་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ སེལ་འཐུ་འབད། སྒྲིག་སྟངས་འདི་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མཐའ་མཚམས་བཟོ་རྣམ་ནང་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོད་མི་མཐའ་མཚམས་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

 6. མཐའ་མཚམས་ཀྱི་མཐའམ་རེ་རེའི་དོན་ལུ་མཇུག་གི་རིམ་པ་གཉིས་ཡང་བསྐྱར་འབད།

 7. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 8. བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!