རང་བཞིན་གྱི་ཡུ་ཨར་ཨེལ་ངོས་འཛིན་ཊཱན་ཨོཕ་འབད་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ LibreOffice གི་རང་བཞིན་གྱིས་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་ ཅིག་ཨིན་མི་ མིང་ཚིག་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་ དེ་ལས་ མིང་ཚིག་འདི་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཅིག་གིས་ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན། LibreOffice གིས་ ཡིག་འབྲུ་གི་བཟོ་རྣམ་དག་པ་ཅིག་ལས་ འཐོབ་མི་རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ ཐད་ཀར་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་(ཚོས་གཞི་དང་འོག་ཐིག་)ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་རྟགས་འདི་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

The following texts are changed to hyperlinks:

Text

Autocorrected hyperlink

Email addresses

x@x, mailto:x

Web addresses

http://x, https://x, www.x.x

File addresses

file://x, ftp://x, smb://x


where x is one or more characters.

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཡུ་ཨར་ཨེལ་ཨེསི་འདི་LibreOfficeའདི་གིས་རང་བཞིན་གྱིས་ངོས་འཛིན་་འབད་ནི་འདི་མ་དགོ་པ་ཅིན་ འ་ནི་ཁྱད་རྣམ་འདི་ཊཱན་ཨོཕ་འབད་ནི་ལུ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད།

ཡུ་ཨར་ཨེལ་ངོས་འཛིན་འབད་བཤལ།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ དེ་ལས་ ཚིག་ཡིག་ཅིག་ རང་བཞིན་གྱིས་ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བརྡ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ +Z འདི་ འ་ནི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་འབད་བཤོལ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཨེབ།

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་བསྒྱུར་འདི་ཤུལ་ལས་ལྷག་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དཀར་ཆག་གི་བརྡ་བཀོད་རྩ་སྒྲིག་ - སྔོན་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

ཡུ་ཨར་ཨེལ་ངོས་འཛིན་ཊཱན་ཨོཕ་འབད།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཡུ་ཨར་ཨེལ་ངོས་འཛིན་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་མིའི་དོན་ལུ་ཡིག་དཔར་གྱི་ཡིག་ཆ་མངོན་གསལ་འབད།

    ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལུ་ཡུ་ཨར་ཨེལ་ངོས་འཛིན་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ།

  2. ལག་ཆས་ཚུ་ - རང་བཞུན་ངེས་བདེན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

  3. རང་བཞིན་ངེས་བདེན་ཌའི་ལོག་ནང་ གདམ་ཁ་ཚུའི་ མཆོང་ལྡེ་ སེལ་འཐུ་འབད།

  4. ཁྱོད་ཀྱིས་ཡུ་ཨར་ཨེལ་ངོས་འཛིན་འདི་རྟགས་མ་བཀལ་བ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཚུ་ད་ལས་ཕར་ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་རང་བཞིན་གྱིས་ཚབ་བཙུགས་མི་ཚུགས།

    LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་ནང་ཡུ་ཨར་ཨེལ་ངོས་འཛིན་གྱི་གདོང་ཁ་ལུ་དཔྱད་སྒྲོམ་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན།URL Recognition ཀེརཐིག་དང་པ་ནང་གི་སྒྲོམ་འདི་ཤུལ་ལས་གནས་བསྐྱོད་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ཀེར་ཐིག་གཉིས་པ་ནང་གི་སྒྲོམ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་བཞིན་ངེས་བདེན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིད།

Please support us!