ཐིག་ཁྲམ་ཝི་ཛརཌི་ - ཐིག་ཁྲམ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

ཁྱོད་རང་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་བཙུགས་ས་ཚིགས་སྦེ་བྱིན་དེ་ཡོད་པའི་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་དཔེ་ཚད་འདི་ལས་ ས་སྒོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཚོང་འབྲེལ།

ཚོང་འབྲེལ་དཔེ་ཚད་ཐིག་ཁྲམ་རྐྱངམ་ཅིག་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དབྱེ་རིམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

སྒེར་དོན།

སྒེར་དོན་གྱི་དཔེ་ཚད་ཐིག་ཁྲམ་རྐྱངམ་ཅིག་བལྟ་ ནིའི་དོན་ལུ་ སྒེར་དོན་དབྱེ་རིམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

དཔེ་ཚད་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ།

དཔེ་ཚད་ཐིག་ཁྲམ་གང་རུང་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད། དེ་ལས་ གཡོན་གྱི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལས་ ས་སྒོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་དགོ་པའི་ས་སྒོཚུ་ཆ་མཉམ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་མ་ཚར་ཚུན་ཚོད་ རིམ་པ་འདི་ཡང་བསྐྱར་འབད།

འཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ།

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

ཐོ་ཡིག་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡར་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་གི་ཐོ་བཀོད་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

v

ཐོ་ཡིག་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མར་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་གི་ཐོ་བཀོད་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ།

ཐིག་ཁྲམ་གསརཔ་ནང་ལུ་བརྩི་བཏུབ་པའི་ ས་སྒོ་ཚུ་མཉམ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་ཝི་ཛརཌི་ - དབྱེ་བའི་རྩ་སྒྲིག་གཞི་སྒྲིག་འབད།

Please support us!