འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་ - སྤྱི་མཐོང་།

འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་མིང་འདི་བཙུགས་བཞིནམ་ལས་ ཝི་ཛརཌི་འདི་མཇུག་བསྡུ་བཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲི་དཔྱད་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོལ་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད།

འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་མིང་།

འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་མིང་འདི་བཙུགས།

འདྲི་དཔྱད་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབད།

འདྲི་དཔྱད་འདི་སྲུངས་བཞག་འབད་ནི་དང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

འདྲི་དཔྱད་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད།

འདྲི་དཔྱད་འདི་སྲུངས་བཞག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ཞུན་དག་འབད་ནིའ་དོན་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

སྤྱི་མཐོང་།

འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་བཅུད་དོན་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི།

Please support us!