འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་ - ས་སྒོའི་སེལ་འཐུ།

འདྲི་དཔྱད་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ འདྲི་དཔྱད་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་སྒོ་ག་འདི་གྲངས་སུ་བརྩི་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ།

འདྲི་དཔྱད་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཐིག་ཁྲམ་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ།

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

ཐོ་ཡིག་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡར་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་གི་ཐོ་བཀོད་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

v

ཐོ་ཡིག་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མར་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་གི་ཐོ་བཀོད་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

འདྲི་དཔྱད་ནང་ལུ་ས་སྒོ་ཚུ།

འདྲི་དཔྱད་གསརཔ་ནང་ལུ་བརྩི་ནི་ཨིན་པའི་ ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་- རིམ་པའི་དབྱེ་སེལ།

Please support us!