འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི།

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་དེ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདྲི་དཔྱད་བཀོད་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཚད་རིས་ཀྱི་ལག་ལེན་པའི་ངོས་འདྲ་བ་དང་ཡང་ན་ རང་བཞིན་གྱིས་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་སྐད་ཡིག་བརྡ་བཀོད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྲུངས་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་འདྲི་དཔྱད་འདི་ ཤུལ་མ་འབོ་རུང་བཏུབ།

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་ - ས་སྒོའི་སེལ་འཐུ།

འདྲི་དཔྱད་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ འདྲི་དཔྱད་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་སྒོ་ག་འདི་གྲངས་སུ་བརྩི་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་ - རིམ་པའི་དབྱེ་སེལ།

ཁྱོད་རའི་འདྲི་དཔྱད་ནང་ལུ་ གནད་སྡུད་དྲན་ཐོའི་དོན་ལུ་དབྱེ་བའི་རིམ་པ་འདི་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་ - གནས་སྟངས་འཚོལ་ཞིབ་ཚུ།

འདྲི་དཔྱད་འདི་ཚགས་མ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་སྟངས་འཚོལ་ཞིབ་འདི་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་ - རྒྱས་བཤད་ཡང་ན་བཅུད་དོན།

འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་དང་ ཡང་ན་ སྤྱི་སྙོམས་ལས་འགན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་ན་མེན་ན་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

སྤྱི་སྙོམས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་པའི་འདྲི་དཔྱད་ནང་ལུ་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒོ་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཤོག་ལེབ་དེ་གིས་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་ - སྡེ་བཟོ།

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་ - སྡེ་བཟོའི་གནས་སྟངས་ཚུ།

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་ - མིང་གཞན་ཚུ།

ས་སྒོའི་མིང་ལུ་མིང་གཞན་འགན་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན། མིང་གཞན་འདི་གདམ་ཁ་ཅན་ཨིནམ་ལས་ ས་སྒོའི་མིང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་གི་ ལག་ལེན་པའི་མཛའ་མིང་མངམ་སྦེ་བྱིནམ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཐིག་ཁྲམ་སོ་སོ་ལུ་མིག་གཅིག་པ་ཡོད་མི་ལས་ ས་སྒོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ མིང་གཞན་འདི་བཏུབ།

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་ - སྤྱི་མཐོང་།

འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་མིང་འདི་བཙུགས་བཞིནམ་ལས་ ཝི་ཛརཌི་འདི་མཇུག་བསྡུ་བཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲི་དཔྱད་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོལ་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད།

རྒྱབ་ལོག

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

ཤུལ་མམ།

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

རྫོགས་ནི།

བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ཆ་མཉམ་འཇུགཔ་དང་ཝི་ཛརཌི་འདི་ཁ་བསྡམས་ཨིན།

ཆ་མེད་གཏང་།

ཨེབ་གཏང་ ཆ་མེད་གཏང་དེ་གིས་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་མ་སྲུང་པར་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམས་བཞགཔ་ཨིན།

ཆ་མེད་གཏང་།

Closes dialog and discards all changes.

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི་ - ས་སྒོའི་སེལ་འཐུ།

Please support us!