ལག་ལཆས་ཚུ།

The Tools menu of a database window.

འབྲེལ་ལམ་ཚུ།

མཐུན་འབྲེལ་བཀོད་སྒྲིག་ མཐོང་སྣང་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་མཐུད་ལམ་གྱིས་ མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན་མེན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད།

ལག་ལེན་པའི་བདག་སྐྱོང་།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱིས་ འ་ནི་ཁྱད་རྣམ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བ་ཅིན་ ལག་ལེན་པའི་བདག་སྐྱོང་པ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་ཚས་མ།

Opens the Table Filter dialog where you can specify which tables of the database to show or to hide.

ཚགས་མ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཚགས་མ་བཙུགས་དགོ་པའི་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

སྡེ་རིམ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྱི་ཏོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ སྡེ་རིམ་ནང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

སྡེ་རིམ་ནང་ལུ་ འོག་གི་གནས་རིམ་ལུ་ཡོད་མི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ སྡེ་རིམ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཏོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་སེལ་འཐུ་མི་འབད།

ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གསལ་བཀོད་བཙུགས་བཏུབ་པའི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Please support us!