Set up a connection to text files

ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་ནང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་འདྲེན་དོན་ལུ་ སྒྲིག་སྟངས་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལུ་ ཐོ་འགོད་རེ་གིས་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ཚང་མི་ ཨེ་ཨེསི་སི་ཨའི་ཡིག་སྣོད་རྩ་སྒྲིག་མ་འབད་མི་ནང་ གནད་སྡུད་འདི་གསོག་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད། གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུ་དབྱེ་བྱེད་ཀྱིས་བགོ་དེེ་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ནང་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་ འདྲེན་ཚིག་རྟགས་ཀྱིས་བགོ་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ལུ་འདྲེན་ལམ།

འདྲེན་ལམ་འདི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཡང་ན་ ཡིག་སྣོད་ཚུ་ལུ་བཙུགས། ཁྱོད་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་དགོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་སྣོད་མིང་གི་རྒྱ་བསྐྱེད་གང་རུང་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། ཁྱོད་ཀྱིས་ སྣོད་འཛིན་མིང་འདི་བཙུགས་པ་ཅིན་ སྣོད་འཛིན་དེའི་ནང་གི་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ ཡིག་སྣོད་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ extension *.csvའདི་འོང་དགོ།

བརྡ་འཚོལ།

ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུའི་ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣད་ཉག་རྐྱང་(*.txt)

ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

'ལྷད་རྟགས་དབྱེ་བྱེད་གནས་གོང་' ཡིག་སྣོད་ཚུ། (*.csv)

སི་ཨེསི་ཝི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

སྲོལ་སྒྲིག

སྲོལ་སྒྲིག་ཡིག་སྣོད་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེབ་གཏང་། ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་འདི་བཙུགས།

ས་སྒོ་དབྱེ་བྱེད།

Enter or select the character that separates data fields in the text file.

ཚིག་ཡིག་དབྱེ་བྱེད།

Enter or select the character that identifies a text field in the text file. You cannot use the same character as the field separator.

བཅུ་ཚག་དབྱེ་བྱེད།

Enter or select the character that is used as a decimal separator in the text file, for example, a period (0.5) or a comma (0,5).

དབྱེ་བྱེད་སྟོང་ཕྲག་ཚུ།

Enter or select the character that is used as a thousands separator in the text file, for example a comma (1,000), or a period (1.000).

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཝི་ཛརཌི།

Please support us!