གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཝི་ཛརཌི།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཝི་ཛརཌི་འདི་གིས་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཡོད་མི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཡིག་སྣོད་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཝི་ཛརཌི་གིས་ རིམ་པའི་འགྱུར་ཅན་གྱི་ཨང་གྲངས་ཡོདཔ་ཨིན།

Select Database

གིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གསརཔ་ཅིག་དང་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ ཡང་ན་ གནས་དེ་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་མཐུདཔ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཝི་ཛརཌི།

གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདི་ཐོ་འགོད་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདི་ ཞུན་དག་འབད་ནི་ཨིན་ན་ དེ་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་གསརཔ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་མཐུད་ལམ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

Sཨེལ་ཌི་ཨེ་པི་ མཐུད་ལམ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཌི་གཞི་རྟེན་མཐུད་ལམ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད

ཇེ་ཌི་བི་སི་མཐུད་ལམ་འདི་ གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཨོ་རེ་ཀཱལ་གད་སྡུད་གཞི་རྟེན་མཐུད་ལམ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

MariaDB and MySQL Connection

ཨོ་ཌི་བི་སི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

ཤོག་ཁྲམ་མཐུད་ལམ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཆ་མེད་གཏང་།

ཨེབ་གཏང་ ཆ་མེད་གཏང་དེ་གིས་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་མ་སྲུང་པར་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམས་བཞགཔ་ཨིན།

རྒྱབ་ལོག

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

ཤུལ་མམ།

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!