གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་སྒོ་སྒྲིག་གིས་ LibreOffice ནང་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དང་ མཐོང་སྣང་ཚུ་ དེ་ལས་འདྲི་དཔྱད་ཚུ་དང་ འབྲེལ་ལམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན།

Please support us!