དམིགས་བསལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ གནད་སྡུད་དང་ཅིག་ཁར་ ཁྱོད་རང་ལཱ་འབད་བཏུབ་པའི་ ཐབས་ལམ་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ ཞུན་དག་ - གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ - མཐོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།


གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ་ལུ་བརྟེནམ་ཨིན་:

དམ་མི་ཟེར་མིང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ ༩༢་ འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་ནང་གི་མིང་ནང་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ ༩༢ མིང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གྲོས་འཛོམས་ལུ་ བསྟུན་མི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། ཡིག་འབྲུ་གཞན་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་དང་ལེན་སྤངས་ཡོདཔ་ཨིན། མིང་རེ་རེ་སྦེ་ མགྱོགས་ཡིག་ཡིག་གུ་དང་ཅིག་ཁར་ དང་ ཚུགས་ཡིག་ཡིག་གུ་ཡང་ན་ འོག་ཐིག་ ( _ )ཐོག་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ། ལྷག་ལུས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ ཨེ་ཨེསི་སི་ཨའི་ཨའི་ཡིག་གུ་ དང་ ཨང་གྲངས་དེ་ལས་ འོག་ཐིག་འབད་རུང་བཏུབ།

Use keyword AS before table alias names

Some databases use the keyword "AS" between a name and its alias, while other databases use a whitespace. Enable this option to insert AS before the alias.

ཚིག་ཡིག་གྲལ་ཐིག་ཚུ་སི་ཨར་+ཨེལ་ཨེཕ་གཅིག་ཁར་མཇུག་བསྡུ།

ཚིག་ཡིག་གི་གྲལ་ཐིག་རེ་རེ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་སི་ཨར་ + ཨེལ་ཨེཕ་ཨང་རྟགས་ཟུང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད། (ཌི་ཨོ་ཨེསི་དང་ཝིན་ཌོསི་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་དགའ་གདམ་ཅན་ཨིན།).

གསལ་བཤད་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཟེར་མི་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་མིང་གཞན་མིང་འདི་མཇུག་བསྣོན་འབད།

གསལ་བཤད་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་མིང་ལུ་མིང་གཞན་མཇུག་བསྣོན་འབདཝ་ཨིན།

ཕྱིའི་ཚིག་སྦྱོར་མཐུད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ '{OJ }'

ཕྱི་མཐུད་དོན་ལུ་ ཐར་འབྱུང་རིམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཐར་འབྱུང་རིམ་དོན་ལུ་ཚིག་སྦྱོར་འདི་ {oj outer-join}ཨིན།

དཔེར་ན:

{oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}ལས་རྩོམ་འབྲི་*སེལ་འཐུ་འབད།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདྲེན་བྱེད་ལས་ ཁེ་དབང་ཚུ་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདྲེན་བྱེད་ཀྱིས་ བྱིན་ཏེ་ཡོད་པའི་འཛུལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁེ་དབང་ཚུ་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན།

མིང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཚད་བཟུང་དང་བཅས་ཚབ་བཙུགས ?

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ནང་ལུ་ འདྲི་རྟགས་དང་བཅས་ མིང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཚད་བཟུང་འདི་ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན།(?).

(འཐོབ་ཚུགས་པའི་སྐབས་) ཐོན་རིམ་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཐོ་འགོད་ཚུ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་རྗེས་ལམ་ལུ་ ས་སྒོའི་ཐོན་རིམ་ཨང་གྲངས་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། ས་སྒོའི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ཐོན་རིམ་འདི་ ས་སྒོའི་ནང་དོན་ཚུ་གི་དུས་ཡུན་རེ་གིས་ ཡར་འཕར་གཏངམ་ཨིན། གིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་ནངལུ་ཡོད་པའི་ ཐོ་འགོད་ཀྱི་ནང་གི་ཐོན་རིམ་ཨང་གྲངས་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གསལ་བཤད་སེལ་འཐུ་འབད་ཟེར་མི་ནང་ ཐོ་གཞུང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

གིས་ ཐོ་གཞུང་གི་ ད་ལྟོའི་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ཨོ་ཌི་བི་སིའི་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སར་བར་འབདཝ་ད་ གདམ་ཁ་འདི་ཕན་ཐོག་ཅན་ཡོདཔ་ཨིན། ཨོ་ཌི་བི་སི་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ ཌི་གཞི་རྟེན་འདྲེན་བྱེད་ཨིན་པ་ཅིན་ འ་ནི་གདམ་ཁ་འདི་སེལ་འཐུ་མ་འབད།

གསལ་བཤད་སེལ་འཐུ་འབད་ཟེར་མི་ནང་ ལས་འཆར་མིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

གསལ་བཤད་སེལ་འཐུ་འབད་ཟེར་མི་ནང་ལུ་ ལས་འཆར་གྱི་མིང་འདི་ ཁྱོད་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུགསཔ་ཨིན།

ཟུར་ཐོ་འདི་ ཨེ་ཨེསི་སི་ཡང་ན་ ཌི་ཨི་ཨེསི་སི་གསལ་བཤད་དང་ཅིག་ཁར་ གསར་བསྐྲུན་འབད།

ཟུར་ཐོ་འདི་ ཨེ་ཨེསི་སི་ཡང་ན་ ཌི་ཨི་ཨེསི་སི་གསལ་བཤད་དང་ཅིག་ཁར་ གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

བུ་ལིན་གནས་གོང་ཚུ་གི་ ག་བསྡུར།

ཁྱོད་རང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་ བུ་ལིན་ག་བསྡུར་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

Form data input checks for required fields

When you enter a new record or update an existing record in a form, and you leave a field empty which is bound to a database column which requires input, then you will see a message complaining about the empty field.

If this control box is not enabled, then the forms in the current database will not be checked for required fields.

The control box is available for all data source types which support write access to their data. The control box does not exist for spreadsheets, text, csv, and the various read-only address books.

Ignore currency field information

Only for Oracle JDBC connections. When enabled it specifies that no column is treated as a currency field. The field type returned from the database driver is discarded.

Use ODBC conformant date/time literals

ད་ལྟོའི་དུས་སྐབས་ལུ་བང་མི་རྣམ་པ་འདི་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་ཨིན།

གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབད།

གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་སྦེ་ མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གནས་གོང་དང་བཅས་ གནས་དེ་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

When connecting to a database using a generic API like ODBC, JDBC, or ADO, Base currently applies heuristics to determine whether this database supports primary keys. None of those APIs has dedicated support to retrieve this information.

The heuristics sometimes fails. This tri-state check box by default is set to the undetermined state, which means "apply the heuristics". If the check box is enabled, primary key support is assumed. If the check box is disabled, no primary key support is assumed.

Note that if this option is just for overruling the heuristics. If you enable the check box for a database which actually does not support primary keys, you will see some errors.

Please support us!